skip to Main Content
I MEDIA

Kurs for styremedlemmer i fakultets- og instituttstyrer

  • 25/01/2023 | uio.no
Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og institutter. Styremedlemmer som er midlertidig ansatte og studentmedlemmer har særlig behov for opplæring på grunn av sin korte funksjonstid, men også andre styremedlemmer med lengre funksjonstid kan ha nytte av opplæringen.
Les mer

DFØ-notat 2023:1 Lærdommer fra arbeid med tillitsreform i skandinaviske land

  • 20/01/2023 | DFØ
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk høsten 2022 et tredelt oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) knyttet til regjeringens arbeid med tillitsreform. I dette notatet besvarer vi del 2 av oppdraget. Det går ut på å lage en kunnskapsstatus som oppsummerer lærdommer fra arbeid med tillitsreform i Danmark, Sverige og Norge. Kunnskapsstatusen er basert på foreliggende studier.
Les mer

Tiltak for et levende næringsliv i norske kommuner

  • 19/01/2023 | Civita
Norge er helt avhengig av et levende næringsliv som bidrar til økt verdiskaping. Kan vi forvente at kommuner skaper vilkår for vekst, hvis staten ikke legger opp til at de kan gjøre det?
Dette notatet vil se på rammevilkårene for norsk næringsliv og verdiskaping, nasjonalt og kommunalt.
Les mer

Rapport om barneverntjenesten klar

  • 21/12/2022 | stavanger.kommune.no
En gjennomgang av barneverntjenesten i Stavanger viser at den lykkes godt på sentrale områder. Samtidig har barneverntjenesten og kommunen et utviklingspotensial.
Les mer

Vedrørende kutt i stillinger ved Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Bodø kommune

  • 30/11/2022 | bodonu.no
Vi viser til budsjettforslaget til Bodø kommune, som skal opp i bystyret den 8.desember. Kommunedirektøren har foreslått nedtrekk av to stillinger i PPT.
PPT er en lovpålagt tjeneste jf. Opplæringsloven. Bodø kommune ved bystyret vedtok i 2007 at PPT skal være en desentralisert tjeneste, det vil si at rådgiverne i kommunen skal ha kontorsted på skolene.
Les mer

Vi vil fjerne uakseptable kutt

  • 30/11/2022 | gjengangeren.no
MENINGER: Administrasjonen i Horten kommune har lagt fram en uakseptabel økonomi og handlingsplan for de neste fire årene, som vil måtte svekke det kommunale tjenestetilbudet, eller som kommunedirektøren selv sier det i sin innledning: «I forslaget til økonomi- og handlingsplan ligger det inne kraftige tiltak for å redusere tjenester i kommunen. Tiltakene handler i stor grad om å redusere ansatte og folkevalgte til det som er omtalt som lovens minimum, eller vedtatte bemannings-normer (….) Med så krevende økonomiske utfordringer som kommunen nå står overfor, er det ikke mulig å unngå forslag om kutt i tjenesteproduksjonen. Det er heller ikke tvil om at innbyggerne vil merke en rekke endringer og bortfall av noen tjenestetilbud.»
Les mer