I MEDIA

God kvalitet i tjenestene, men for høye kostnader

  • 08.11 2019 | Bodø Nu
Bodø kommune leverer god kvalitet i tjenestene og gode faglige resultater som blir lagt positivt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Men det har sin pris. Rådmannen påpeker at kostnadene må ned.
Rådmannen viser også til at en analyse av kommunens økonomiske situasjon, som nylig er utført ved hjelp av Agenda Kaupang, viser et potensial for driftstilpasning som er i tråd med de skisserte behovene.
Les mer

Forslag til ny organisering av Nordland fylkeskommune

  • 05.11 2019 | Nordland fylkeskommune
Agenda Kaupang skal utfordre den eksisterende organiseringen, og bidra til å skissere nye løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens behov. Som ledd i omstillingsprosessen skal det gjennomføres omfattende endringer i organisasjonen som helhet. Disse endringene omfatter vurdering av etatsstruktur, organiseringen av tjenester og administrative oppgaver som løses på tvers av sektorene.
Les mer

Folkevalgte på temasamling om økonomi

  • 27.10 2019 | Nordre Follo kommune
Økonomisk analyse og handlingsrom 2023 sto på agendaen da folkevalgte for Nordre Follo var samlet onsdag 23. oktober. Her fikk de presentert en økonomisk analyse av økonomien i Nordre Follo, som er gjennomført av Agenda Kaupang på oppdrag fra kommunen.
Les mer

Grunnskole: Forskning

  • 26.10 2019 | NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Agenda Kaupang har gjennomført en undersøkelse om "Nærskoleprinsippet og inkludering av barn med særskilte opplæringsbehov i grunnskolen" (2017). Undersøkelsen viser at det store forskjeller i hvordan kommuner forvalter lovverket og hvilket tilbud som gis barn med særskilt opplæringsbehov.
Les mer

Sykepleiermangelen i Bodø er en varslet krise …

  • 14.10 2019 | Avisa Nordland
Sykepleiermangelen i Bodø er en varslet krise, og tiden er overmoden for handling. Ifølge en rapport fra Agenda Kaupang har Bodø kommune god tjenestekvalitet, svake finanser og et høyt kostnadsnivå i forhold til andre kommune av lignende størrelse.
Les mer

Kan nye verktøy hjelpe flyktninger til riktig jobb?

  • 13.09 2019 | Nordens välfärdscenter
Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning er to nye tiltak innen norsk integreringspolitikk. Dette prosjektet skal undersøke hvordan disse tiltakene kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, samt at kommunene bedre kan tilpasse tiltak overfor gruppen. Fafo leder og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Agenda Kaupang. Oppdragsgiver er IMDi.
Les mer