I MEDIA

– Nødt til å endre driften av Ullensaker

  • 20.09 2018 | JessheimPuls
Ullensaker kommune bruker mer penger enn de får penger inn. Uten forandringer bærer det mot stupet. Men det tas synlige grep. Rådmann Rune Hallingstad og hans folk i administrasjonen bruker både perspektivmeldingen og tallmaterialet som analyseselskapet Agenda Kaupang jobber fram for hver sektor i kommunen som oppspill og underlagsmateriale til den budsjettprosessen som nå intensiveres inn i høsten og førjulstiden.
Les mer

Evaluering av unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder

  • 20.09 2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen
På vegne av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Agenda Kaupang AS evaluert hvordan unntaksbestemmelsen har fungert og hvilken betydning den har hatt for næringsgrunnlag og bosetting i de flodbølgeutsatte områdene.
Les mer

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  • 29.08 2018 | Helse- og omsorgsdepartementet
Forsøket følgeevalueres. Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i deltakerkommunene ved oppstart av forsøket. Den andre hovedrapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av det første året forsøket har pågått. Nå foreligger en ny rapport som dokumenterer økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og for følgeevalueringen. Rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse.
Les mer

Økt verdiskaping, ytterligere ressurser og større ringvirkninger fra Johan Sverdrup

  • 27.08 2018 | Equinor
Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet bestående av Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total leverer i dag utbyggingsplanen for andre fase av prosjektet til Olje- og energidepartementet. Fullfeltsutbyggingen av Johan Sverdrup er beregnet til å bidra med mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid. En oppdatert analyse fra Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen av Johan Sverdrup fase 1 og fase 2 kan bidra med over 150 000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025. I driftsfasen er det beregnet at Johan Sverdrup kan sysselsette over 3400 årsverk per år.

Les mer

Et godt bad forlenger livet (i egen bolig)

  • 22.08 2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
35 prosent av boligene hjemmetjenesten besøker rundt i Norge har fysiske hindre som påvirker ressursbruken i helse- og omsorgsektoren, viser ny rapport. Rapporten "Et godt bad forlenger livet (i egen bolig)" er utarbeidet av Vista Analyse og Agenda Kaupang. Den undersøker boligenes utforming og hvordan utformingen påvirker ressurs- og arbeidsbelastningen for helse- og omsorgsektoren.
Les mer

Nærmere 80-millionerskuttet

  • 21.08 2018 | Altaposten
Omstillingsprosjektet i Alta kommune er nærmere beslutningene som skal gi en solid omstilling og innsparing på 80 millioner kronere. Ikke ved å bare kutte og spare, men også ved å tenke lurere. Det store oppsummeringsmøtet før beslutningene skal foretas er onsdag ettermiddag. Nå skal forslagene fra Agenda Kaupang skal presenteres for et bredere publikum.
Les mer

– Kommunene tar ikke ansvar for fastlegeordningen

  • 17.08 2018 | Dagens Medisin
Kommunene leder i liten grad fastlegeordningen, og mange steder vet de ikke om den fungerer eller ikke, ifølge en ny norsk undersøkelse. Undersøkelsen omfatter intervjuer med 20 representanter for kommuner og fastleger i fire kommuner. Intervjuene er gjort med fastlegene og kommunalt ansatte sammen. (...) Resultatene sammenfaller dessuten godt med rapporten «Kommunens legetjeneste», utarbeidet av Agenda Kaupang i 2016 på oppdrag fra KS.
Les mer