I MEDIA

Leve selvstendig og godt hele livet

  • 05.03 2019 | Aurskog-Høland kommune
I 2040 vil behovet for pleie- og omsorgstjenester i vår kommune være doblet. Det krever en dreining av dagens eldreomsorg. Mandag presenterte Agenda Kaupang hovedfunnene i deres gjennomgang av kommunens sykehjem- og hjemmetjeneste, for ansatte og folkevalgte.
Les mer

Rådmannen: – Trong for strukturendring

  • 04.03 2019 | Kvam herad
På bakgrunn av økonomiske utfordringar, vart det i kommunebudsjettet for 2018 sett av midlar til å gjennomføra ei analyse av pleie- og omsorgstenesta. No skal rapporten leggjast fram for både formannskap og kommunestyre.

Kommunen har fått bistand frå Agenda Kaupang i arbeidet. I tillegg har ei intern prosjektgruppe delteke i arbeidet.
Les mer

Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

  • 01.03 2019 | Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) på høring. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og habilitet. Vedlagt høringsnotatet er en rapport fra Agenda Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven.
Les mer

Detonerte økonomisk bombe

  • 27.02 2019 | Jessheim Puls
Rådmann Rune Hallingstad serverte en aldri så liten tallfestet bombe for politikerne i formannskapet. 42 millioner kroner i merforbruk i helsesektoren som ikke er varslet tidligere.
Les mer

Sanner varsler strengere regler for pengebruk i barnehagene

  • 20.02 2019 | Utdanningsnytt.no
Mangel på økonomiske tilsyn med barnehager er et problem, ifølge Jan Tore Sanner (H). Regjeringen vil sende et forslag til strengere regelverk ut på høring før sommeren. En rapport fra Agenda Kaupang viste i 2017 at kun en prosent av barnehagene hadde hatt økonomisk tilsyn. Flere kommuner melder om at det er for komplisert og ressurskrevende å granske pengebruken i private barnehager.
Les mer

Å lykkes med inkludering

  • 20.02 2019 | Aurskog-Høland kommune
Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig å skape et inkluderende samfunn med plass for alle. I januar snakket rådmann Inger Hegna om hvordan man skal lykkes med inkludering i arbeidslivet.
Les mer

Kommuneøkonomi uten livbøye?

  • 13.02 2019 | Jessheim Puls
Med en kommunalsjef som sluttet på dagen og politiske fløyer som står steilt mot hverandre i hvordan en kommende økonomisk rapport skal håndteres, tilsier at både kommuneøkonomien og det politiske miljøet er på dypt vann. Agenda Kaupang beskrev den økonomiske situasjonen som utfordrende og krevende da Jessheimpuls var til stede da byrået ga formannskapet en redegjørelse mot slutten av 2018.
Les mer