I MEDIA

Nasjonalt økonomisk tilsyn tar over ansvaret fra 1. januar

  • 13/05/2021 | Barnehage.no
Hvis alt går etter planen, skal det nye nasjonale økonomiske tilsynet i Molde overta ansvaret fra kommunene 1. januar 2022. Da nyheten om at regjeringen ønsket å etablere et eget nasjonalt tilsyn ble kjent i 2019, viste en undersøkelse fra Agenda Kaupang viser at det er varierende kunnskap og kapasitet i kommunene til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager.
Les mer

Innst. 426 S (2020-2021)

  • 11/05/2021 | Stortingets administrasjon
Innstilling fra justiskomiteen om Rapport til Stortinget om Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Les mer

Faglig arena – Informasjonsforvaltning

  • 10/04/2021 | Digitaliseringsdirektoratet
Agenda for møtet:

09:05 Dataforvaltning og-deling i kommunene. Agenda Kaupang v/ Kristin Brænden og Gjermund Lanestedt

10:00 Om forskriftsarbeid for vegdata og trafikkinformasjon. Statens vegvesen v/ Jacob Trondsen og Ivar Christiansen
Les mer

Utredning av fellestjenester for reguleringsplaner som legges ut til offentlig ettersyn

  • 08/04/2021 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid for å digitalisere planprosessene har Lade Agenda (i samabeid med Agenda Kaupang) utarbeidet en rapport som peker på mulig fellestjeneste for reguleringsplaner som skal til offentlig ettersyn. Rapporten identifiserer behov, interessenter, noen overordnede gevinster og beskriver mulige hovedkonsepter.
Les mer

Status, omstilling i fylkeskommunen

  • 26/03/2021 | Nordland fylkeskommune
Fokuset på å kutte flere utgifter har fylkesråden likevel først og fremst på administrative oppgaver. Gjennom en rapport fra Agenda Kaupang, som fylkesrådet bestilte, kom det forslag til innsparinger på vel 200 millioner kroner.
Les mer

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

  • 16/03/2021 | Posisjon (Geoforum)
Kommunal og moderniseringsdepartementet har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt hva det er som eventuelt hindrer bruk av planregisteret som grunnlag for andre oppgaver.
Les mer