skip to Main Content
I MEDIA

Hva gjør de beste i offentlig sektor?

  • 11/12/2018 | Stat og styring
Artikkel: Ledere for de mest digitalt modne virksomhetene har ideer som klart avviker fra det som preger den offentlige debatten, og utfordrer flere utbredte forestillinger om ledelse.
Les mer

Krever nasjonal tolketjeneste

  • 28/11/2018 | Journalen.oslomet.no
Norges Døveforbund (NDF) ønsker en tolketjeneste separert fra Hjelpemiddelsentralen. – For to år siden kom det frem i Agenda Kaupang-rapporten at det trengs en nasjonal tolketjeneste. Dersom vi får tolketjenesten ut av Hjelpemiddelsentralen, vil vi få tolkefaglig ledelse som faktisk har kjennskap til tolking. Det vil bli bedre styrt ressursmessig dersom vi får det over på egen avdeling.
Les mer

Kommunale bygg stein til økonomisk byrde framover

  • 26/11/2018 | Jessheim Puls
Ullensaker kommune forvalter 190.000 kvadratmeter eiendomsmasse og opp mot 500 kommunale boliger. Det blir dyrere i framtiden. Ullensaker kommune har hatt det eksterne byrået Agenda Kaupang inne for å se på kommunens effektivitets- og kostnadsnivå.
Les mer

Kraftig økning i inntektene fra SDØE

  • 01/11/2018 | NTB Info / Petoro
Inntektene fra Petoro fortsetter å øke. Netto kontantstrøm fra SDØE-porteføljen var per tredje kvartal på hele 86 milliarder kroner. Dette er 21 milliarder høyere enn samme periode i fjor som er økning på over 30 prosent (...) bare Johan Sverdrup-utbyggingen alene er estimert til å bidra med over 150 000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025 (Agenda Kaupang).
Les mer

Kværner sikrer ny Sverdrup-kontrakt

  • 31/10/2018 | Petro.no
Equinor og Johan Sverdrup partnerskapet tildeler kontrakt for stålunderstellet til prosessplattformen på Johan Sverdrup fase 2 til Kværner. Kontrakten har en verdi på omtrent 900 millioner kroner. Samlet for begge fasene på Johan Sverdrup anslår Agenda Kaupang en sysselsetting på mer enn 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025.
Les mer

Nok er nok! Nasjonal tolketjeneste nå!

  • 16/10/2018 | Norges Døveforbund
Tolkeutredningen fra 2008, Agenda Kaupang 2016 og Proba 2018 sier det samme. Nok er nok! Nå vil vi ha en nasjonal tolketjeneste, der brukermedvirkningen tas på alvor.
Les mer

Helse og omsorg: Informasjonsskriv september 2018

  • 09/10/2018 | Nye Volda kommune
Informasjonsskriv frå komande kommunalsjef i helse og omsorg i samband med sektorprosessen. Fellesnemnda fatta i vår vedtak om å nytte ekstern kompetanse for å gjere analyser av eksisterande tenester i Hornindal og Volda. Oppdraget(tildelt til Agenda Kaupang) kan oppsummerast med at arbeidet skal bidra til å skape forståing for kva grep den nye kommunen må ta for å møte framtidige behov på ein bærekraftig måte. Rapporten skal vere ferdig medio oktober.
Les mer