I MEDIA

Tung politisk tirsdag

  • 03.04 2019 | JessheimPuls
Konsulentselskapet Agenda Kaupang la tirsdag fram sine funn på bestilling fra administrasjonen, og hver sektor har jobbet med potensielle grep for å bidra til å knipe inn merforbruket.
Les mer

Kafédialog rundt drifts- og ressursanalysa innan pleie og omsorg

  • 25.03 2019 | Time kommune
Som ein del av forankringa og å få høyra korleis rapporten frå Agenda Kaupang er oppfatta, inviterte kommunalområde omsorg til kafedialog. Frivillige lag og organisasjonar og politikarar var inviterte til kafedialogen. I tillegg deltok leiarar i omsorg og tillitsvalde.
Les mer

Sjefen har fått skylda

  • 24.03 2019 | Agenda Kaupang i Dagsavisen
110.000 yrkesaktive utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, skriver Cecilie Aagestad fra Agenda Kaupang i denne kronikken.
Les mer

Uklar lov

  • 22.03 2019 | Klassekampen
En rapport fra Agenda Kaupang, som ble gjengitt i Aftenposten i fjor, viser at kommunene nesten ikke kontrollerer private barnehager.
Les mer

Leve selvstendig og godt hele livet

  • 05.03 2019 | Aurskog-Høland kommune
I 2040 vil behovet for pleie- og omsorgstjenester i vår kommune være doblet. Det krever en dreining av dagens eldreomsorg. Mandag presenterte Agenda Kaupang hovedfunnene i deres gjennomgang av kommunens sykehjem- og hjemmetjeneste, for ansatte og folkevalgte.
Les mer

Rådmannen: – Trong for strukturendring

  • 04.03 2019 | Kvam herad
På bakgrunn av økonomiske utfordringar, vart det i kommunebudsjettet for 2018 sett av midlar til å gjennomføra ei analyse av pleie- og omsorgstenesta. No skal rapporten leggjast fram for både formannskap og kommunestyre.

Kommunen har fått bistand frå Agenda Kaupang i arbeidet. I tillegg har ei intern prosjektgruppe delteke i arbeidet.
Les mer

Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

  • 01.03 2019 | Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) på høring. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og habilitet. Vedlagt høringsnotatet er en rapport fra Agenda Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven.
Les mer