I MEDIA

Avvikling av drifta ved Mork bustadar

  • 15.11 2019 | Volda kommune
For å oppnå den overordna strategien om at folk skal få bu heime lengst mogleg, er det vedteke å avvikle drifta ved Mork bustadar for å kunne dreie ressursar meir mot heimebasert omsorg. Agenda Kaupang si analyse peikte mellom anna på at Volda kommune bruker mykje ressursar på drift av døgnbemanna omsorgsbustadar, samtidig som at både rehabiliteringstilbod i korttidsavdeling og heimebaserte tenester ut i heimane bør styrkast.

Les mer

Høyt sykefravær blant 14.700 Nav-ansatte

  • 14.11 2019 | ABC Nyheter
Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse. – Gir grunn til bekymring, mener hovedverneombudet.
Les mer

God kvalitet i tjenestene, men for høye kostnader

  • 08.11 2019 | Bodø Nu
Bodø kommune leverer god kvalitet i tjenestene og gode faglige resultater som blir lagt positivt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Men det har sin pris. Rådmannen påpeker at kostnadene må ned.
Rådmannen viser også til at en analyse av kommunens økonomiske situasjon, som nylig er utført ved hjelp av Agenda Kaupang, viser et potensial for driftstilpasning som er i tråd med de skisserte behovene.
Les mer

Forslag til ny organisering av Nordland fylkeskommune

  • 05.11 2019 | Nordland fylkeskommune
Agenda Kaupang skal utfordre den eksisterende organiseringen, og bidra til å skissere nye løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens behov. Som ledd i omstillingsprosessen skal det gjennomføres omfattende endringer i organisasjonen som helhet. Disse endringene omfatter vurdering av etatsstruktur, organiseringen av tjenester og administrative oppgaver som løses på tvers av sektorene.
Les mer

Folkevalgte på temasamling om økonomi

  • 27.10 2019 | Nordre Follo kommune
Økonomisk analyse og handlingsrom 2023 sto på agendaen da folkevalgte for Nordre Follo var samlet onsdag 23. oktober. Her fikk de presentert en økonomisk analyse av økonomien i Nordre Follo, som er gjennomført av Agenda Kaupang på oppdrag fra kommunen.
Les mer

Grunnskole: Forskning

  • 26.10 2019 | NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Agenda Kaupang har gjennomført en undersøkelse om "Nærskoleprinsippet og inkludering av barn med særskilte opplæringsbehov i grunnskolen" (2017). Undersøkelsen viser at det store forskjeller i hvordan kommuner forvalter lovverket og hvilket tilbud som gis barn med særskilt opplæringsbehov.
Les mer