Rapport

Evaluering av Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens

Evaluering av Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens

Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens ble lansert høsten 2020. Målet med sandkassen er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv. På oppdrag for Datatilsynet har Agenda Kaupang evaluert sandkassen. I evalueringen har vi fått faglig bistand fra førsteamanuensis Per-Arne Andersen, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitet i Agder og Steinar Østmoe, Deloitte Advokatfirma. Datainnsamlingen har bestått av en rekke intervjuer, i tillegg til gjennomgang av prosjektdokumentasjon, nettsider, bakgrunnsdokumenter og informasjon om og fra sandkassen på andre medieplattformer.

Årstall: 2023

Forfattere: Tom E. Markussen, Morten Stenstadvold, Lars Øystein Eriksen

Last ned


Rapport

Norges best styrte kommuner – Datagrunnlag

Norges best styrte kommuner – Datagrunnlag

Datagrunnlag for kvalitet, kostnader og finanser for Agenda Kaupangs kommuneindeks 2023.

Årstall: 2023

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk

Last ned


Artikkel

Norges best styrte kommuner – Kommunerapport Gjerdrum

Norges best styrte kommuner – Kommunerapport Gjerdrum

Presentasjon av resultatene fra rapporten Norges best styrte kommuner med fokus på kvalitet og kostnader for Gjerdrum kommune.

Årstall: 2023

Forfattere: Rune Holbæk

Last ned


Artikkel

Norges best styrte kommuner – Kommunerapport Larvik

Norges best styrte kommuner – Kommunerapport Larvik

Presentasjon av resultatene fra rapporten Norges best styrte kommuner med fokus på kvalitet og kostnader for Larvik kommune.

Årstall: 2023

Forfattere: Rune Holbæk

Last ned


Rapport

Norges best styrte kommuner 2023 – presentasjon Arendalsuka 2023

Norges best styrte kommuner 2023 – presentasjon Arendalsuka 2023

Presentasjon av rapport og kommuneindeksen 2023 på Arendalsuka 16.08.2023

Årstall: 2023

Forfattere: Rune Holbæk

Last ned


Rapport

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2023

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2023

Denne rapporten sammenligner styringen av norske kommuner i 2023, basert på data fra 2022.
Vi prøver å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem. Vi har kalt målingen Kommuneindeksen. Dette er tredje året Agenda Kaupang legger fram en slik
måling.

Kommunene er både tjenesteprodusenter, myndighetshåndhevere, samfunnsutviklere og organisator av lokalt folkestyre. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent. Mer enn 90 prosent av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Vi stiller forretningsmessige krav til kommunene: effektiv drift og gode finanser. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader. Vår måling legger like stor vekt på hhv. kostnader, kvalitet og finanser.

Forventninger om reduserte oljeinntekter, stadig eldre innbyggere og økte klimakostnader understreker behovet for å effektivisere offentlig sektor i årene som kommer.

Vi har beregnet kostnader og finanser ved hjelp av de endelige regnskapstallene for 2022 i KOSTRA. Kvalitetsmålingen er gjort på grunnlag av Agenda Kaupangs nye kvalitetsindeks med data for 2022.

Årstall: 2023

Forfattere: Rune Holbæk, Bjørn A. Brox

Last ned


Rapport

Boligbehov for eldre innbyggere fram mot 2040

Boligbehov for eldre innbyggere fram mot 2040

Rapporten er laget på oppdrag fra SBB Samfunnsbygg, som er Nordens ledende eiendomsselskap innen samfunnseiendom og sosial infrastruktur. Agenda Kaupang har gjennom dette samarbeidet utviklet en ny prognosemodell for å beregne boligbehovet for eldre innbyggere fram mot 2040 med valg av ulike boligprofiler. Modellen som presenteres i denne rapporten, kan brukes både nasjonalt, for ulike kommunegrupper og også i den enkelte kommune for analyse, planlegging og utvikling av en helhetlig boligpolitikk og boligforsyningen for eldre. Rapporten peker på flere anbefalinger rettet mot kommunene for å sikre utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, og hvordan disse er koblet til utvikling av en helhetlig boligpolitikk.

Årstall: 2023

Forfattere: Rune Holbæk, Einar Stephan, Lisbet Kjøniksen

Last ned


Rapport

Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

I slutten av 2018 inngikk partene i trepartssamarbeidet – arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten – intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som gjelder i dag. IA-avtalen gjaldt for perioden 1. januar 2019–31. desember 2022. Partene i IA-avtalen har blitt enige om å forlenge intensjonsavtalen, slik at den gjelder frem til 31. desember 2024. Med IA-avtalen fulgte det endringer i mål og virkemidler. For å gjøre en offensiv innsats for bedre
forebyggende arbeidsmiljøarbeid ble det etablert en ny arbeidsmiljøsatsing som skulle bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for virksomhetene. Arbeidsmiljøsatsingen var basert på en fremvoksende, ny, felles forståelse mellom partene om hva arbeidsmiljøarbeid er. I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) etablerte partene et felles budskap: Arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Årstall: 2023

Forfattere: Cecilie Aagestad, Martin Austvoll Nome, Marit Brochmann, Jon Anders Lone

Last ned


Rapport

Områdegjennomgang av boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre. Sluttrapport: Vurderinger og anbefalinger

Områdegjennomgang av boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre. Sluttrapport: Vurderinger og anbefalinger

Tema for denne områdegjennomgangen er boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre for å tilrettelegge for at flere kan bli boende hjemme lengst mulig1. Formålet med områdegjennom-gangen er å sikre effektiv ressursbruk, og begrense utgiftsveksten til boløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre, samtidig som et offentlig tjenestetilbud opprettholdes.
I denne sluttrapporten legger vi frem våre anbefalinger om tiltak. Innledningsvis gir vi en problem-beskrivelse der vi peker på noen sentrale utfordringer knyttet til boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for en aldrende befolkning. Vi vurderer dagens virkemiddelapparat og foreslår tiltak i lys av disse utfordringene. Avslutningsvis drøfter vi kostnader og nytte av de foreslåtte tiltakene.

Årstall: 2022

Forfattere: Per Schanche, Rune Holbæk

Last ned


Rapport

Nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag Klimanøytrale og smarte byer

Nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag Klimanøytrale og smarte byer

Denne rapporten tar for seg den nasjonale oppfølgingen av samfunnsoppdraget Klimanøytrale og smarte byer. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har hovedansvaret på departementsnivå for oppfølgingen av samfunnsoppdraget, i nært samarbeid med Klima- og miljødepartementet. KDD ønsker særlig å utforske behovet for og muligheten av et nettverk eller en form for plattform på nasjonalt nivå.
Vi vurderer ulike modeller for nettverk og plattformer som kan bidra til at vi når målene om å støtte opp om samfunnsoppdraget i Norge. Til sist gir vi en anbefaling om hva som kan være en hensiktsmessig vei videre når det gjelder nasjonale tiltak for å støtte opp om samfunnsoppdraget.

Årstall: 2022

Forfattere: Tom E. Markussen, Kjersti Nordskog, Morten Stenstadvold, Guro Schmidt Øvregard

Last ned


1 2 3 10