Rapport

Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Agenda Kaupang gjennomfører en følgeevaluering av arbeidsmiljøsatsingen på oppdrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Denne rapporten er en midtveisevaluering av arbeidsmiljøsatsingen. Midtveisevalueringen er gjennomført fra 1. november 2019 til 31. desember 2021.

Årstall: 2023

Forfattere: Cecilie Aagestad, Marit Brochmann, Gitte Haugnæss, Jon Anders Lone, Martin Austvoll Nome

Last ned


Rapport

Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024

Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomfører Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad en følgeevaluering av fem tiltak som inngår i kompetansesatsingen «Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansesatsing for det kommunale barnevernet 2018–2024». Kompetansesatsingen angir retningen for ønsket kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunalt barnevern. Satsingen har følgende to hovedmål: 1) Økt kvalitet i kommunens tilbud til barn, ungdom og familier, og 2) Forberede kommunene på barnevernsreformen som trådte i kraft 1. januar 2022.

Årstall: 2022

Forfattere: Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad

Last ned


Artikkel

Små skritt mot et bedre inntektssystem

Små skritt mot et bedre inntektssystem

La alle kraftpengene gå inn i inntektsutjevningen! Det vil fremdeles være lukrativt å være kraftkommune.
Utvalget som har sett på nytt inntektssystem, har levert sin innstilling, en NOU på 294 sider. Utvalget foreslår noen forsiktige endringer i riktig retning. Rapporten er en flott innføring i det kommunale inntektssystemet.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox

Les mer


Rapport

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. I denne rapporten trekker vi fram de kommunene som har vist best styring i året som gikk, 2021. Vi håper vi kan bidra til utvikling i kommunesektoren ved å vise fram de flinkeste kommunene.

Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Noen av kommunene med best resultater blir presentert litt mer. Vi håper analysen kan være til nytte for kommuneledere som vil forbedre resultatene. Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS. Agenda Kaupang har hatt det hele og fulle faglige ansvar for analysen.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk, Einar Stephan

Last ned


Rapport

Norges best styrte kommuner – Kvalitetsindeksen 2022

Norges best styrte kommuner – Kvalitetsindeksen 2022

Kommunene leverer viktige tjenester til innbyggerne. Det er viktig å måle hvordan kommunene gjør jobben sin. Vi mener god kommunal styring betyr effektiv drift og gode finanser. Effektivitet betyr gode tjenester og lave kostnader. Denne rapporten beskriver et verktøy for å måle kvalitet i kommunale tjenester. Kommunene er sammenlignet på grunnlag av data fra 2021. Vi har kalt målingen Kvalitetsindeksen. Agenda Kaupang har allerede laget en måling av Norges best styrte kommuner, der kvalitet, kostnader og finanser vektes likt. Kvalitetsindeksen erstatter Kommunebarometeret i målingen av kvalitet.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk

Last ned


Rapport

Database – Norges best styrte kommuner 2022

Database – Norges best styrte kommuner 2022

Vi har beregnet kostnader og finanser ved hjelp av de endelige regnskapstallene for 2021. Kvalitetsmålingen er gjort på grunnlag av Agenda Kaupangs nye kvalitetsindeks med data for 2021. Vi prøver å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox

Last ned


Artikkel

Presentasjon – Norges best styrte kommuner 2022

Presentasjon – Norges best styrte kommuner 2022

Dette er presentasjonen av rapport og kommuneindeksen som holdes på Arendalsuka 17. august 2022. Her tas det opp spørsmål som "hva er god styring av kommuner?", gis gjennomgang av kommuneindeksen 2022 og historien bak tallene.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk

Last ned


Artikkel

Offentlige data – for viktige til ikke å bli brukt

Offentlige data – for viktige til ikke å bli brukt

Næringslivet og det offentlige forstår ikke hverandres databehov.

Offentlig sektor i Norge har data. Mye data. Dessverre ser vi at det aller meste av disse dataene verken deles med andre virksomheter eller med næringslivet, som kunne brukt dem til innovasjon og verdiskaping. Tidligere utredninger har estimert at det er stort økonomisk potensiale i disse dataene, og at de kan genere mange nye arbeidsplasser. Hvorfor er det så vanskelig å få til deling av data?

Vi i Agenda Kaupang leverte nylig en rapport til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som ønsket å identifisere utfordringer og muligheter for offentlig sektor som forvalter og tilbyder av data til viderebruk i privat sektor ...

Årstall: 2022

Forfattere: Kjersti Nordskog

Les mer


Rapport

De internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning

De internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning

De internasjonale skolene har et samfunnsoppdrag om å støtte opp om tilbudet av høykompetent arbeidskraft i Norge. Hensikten med utredningen er å synliggjøre og dokumentere samfunnsoppdraget og betydningen de internasjonale skolene har for norsk næringsliv, forskning, universiteter og det norske samfunnet.

Norge opplever i dag mangel på arbeidskraft med høyere utdanning innen teknologiske fag. Utfordringene med mangel på kompetanse er ventet å øke fremover, ikke minst på grunn av et teknologidrevet grønt skifte som står foran oss. Vi kan også vente at forskningen stadig vil bli mer internasjonalisert. Disse utviklingstrekkene øker betydningen av de internasjonale skolene i Norge. De internasjonale skolene er også viktig for utenlandske offentlige virksomheter og organer som er representert i Norge, som ambassader og NATO.

Årstall: 2022

Forfattere: Tom E. Markussen, Marit Brochmann

Last ned


Rapport

Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

I Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs – datadrevet økonomi og innovasjoner det et uttrykt nasjonalt mål at det skal skapes verdier og flere nye arbeidsplasser i hele landet med data. Det offentlige produserer store mengder informasjon (data) i sin saksbehandling og myndighets-utøvelse på alle samfunnsområder, og disse dataene er en viktig ressurs i utviklingen av dataøkonomien i Norge.

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) utredet dataøkonomien i offentlig sektor. Det er et nasjonalt mål at det skal skapes verdier og flere nye arbeidsplasser ved hjelp av data. Analysene og anbefalingene fra denne utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til det offentlige lovutvalget som skal vurdere og foreslå en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data). Formålet med utredningen er å identifisere sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors rolle og oppgaver som forvalter og tilbyder av offentlige data til viderebruk.

Årstall: 2022

Forfattere: Kjersti Nordskog, Tom E. Markussen, Jonas Rusten Wang

Last ned


1 2 3 8