I MEDIA

Evaluering av NIM

  • 03.07 2020 | Stortinget
Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.
Les mer

Prosjekt helsehus

  • 29.06 2020 | Lindesnes kommune
Et forprosjekt er i gang med å planlegge helsehus og flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Orelunden i Mandal. Helsehuset skal etter planen stå ferdig i 2024.
Les mer

Har analysert kommunens økonomi

  • 20.06 2020 | Nordre Follo kommune
Nordre Follo har med bistand fra Agenda Kaupang gjennomført en økonomianalyse for kommunen. Formålet er å kartlegge nivået på finanser og kostnader, sammenlignet med kommuner som det er naturlig at Nordre Follo sammenlignes med.
Les mer

Konsekvenser av frislipp geodata

  • 30.04 2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.
Les mer

Ny organisering i pleie og omsorg

  • 18.04 2020 | Kvam herad
På bakgrunn av økonomiske utfordringar innan pleie og omsorg over fleire år vart det hausten 2018 gjennomfør ei analyse av tenesta. Agenda Kaupang bistod kommunen i arbeidet. Pleie og omsorgstenesta vart frå 30. mars 2020 organisert i tre fagavdelingar: tenester til heimebuande, heildøgstenester og tenester til personar med utviklingshemming.
Les mer