I MEDIA

Budsjettforslag med nødvendig omstilling i eldreomsorgen

  • 27/11/2023 | nord.odal.kommune.no
Nord-Odal har i lang tid stått i en krevende økonomisk situasjon. Situasjonen er enda mer krevende i år blant annet grunnet en betydelig økning i rentekostnader og høy prisvekst på energi, varer og tjenester. Siden 2022 har bare rentekostnadene på kommunens lånegjeld doblet seg, samtidig som innbyggerne har behov for flere og bredere tjenester. Det er krevende å innfri uten omstillingsgrep.

Les mer

Rapport fra tilsyn med Bærum kommune – legevakt og legevaktssentral 2023

  • 16/11/2023 | helsetilsynet.no
Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Bærum kommune og besøkte i den forbindelse Asker og Bærum legevakt i perioden 09.05.2023 til 14.06.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at håndteringen av henvendelser til Asker og Bærum legevakt blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at befolkningen får trygge og gode tjenester.
Les mer

Skal bygge kommunens helhetlige innsatstrapp

  • 06/11/2023 | sandefjord.kommune.no
Skal kommunen klare å gi innbyggerne gode tjenester i framtida, må det tenkes nytt. Bred samhandling og tidlig innsats er nøkkelord i det som blir kalt den helhetlige innsatstrappen.
Les mer

Nesodden er kåret til 28. best styrte kommunen i landet

  • 06/11/2023 | nesodden.kommune.no
Kommuneindeksen er en analyse gjort av Agenda Kaupang, som sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Her havnet Nesodden i 2023 på en solid 28. plass. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent. Mer enn 90 % av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Vi stiller forretningsmessige krav til kommunene: effektiv drift og gode finanser. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader. Vår måling legger like stor vekt på hhv. kostnader, kvalitet og finanser.
Les mer

Rapport etter systemtilsyn med Legevakten i Arendal 2023

  • 31/10/2023 | helsetilsynet.no
Arendal kommune er vertskommune for Legevakten i Arendal (heretter kalt legevakten). Legevakten er et interkommunalt samarbeid som ivaretar legevaktstjenester per telefon for 14 kommuner i Agder og Telemark og har ansvar for ni kommuner på døgnbasis og to på natt. Nedslagsfeltet er omkring 100 000 innbyggere, i tillegg til tilreisende. Siden 2020 har Statsforvalteren behandlet flere hendelsesbaserte tilsynssaker etter anmodning fra pasienter og pårørende.
Les mer