Skip to content
Oversiktsbilde av Oslo i skumring

Agenda Kaupang har evaluert Riksrevisjonens virksomhet

Riksrevisjonsutvalget har brukt evalueringen som del av faktagrunnlaget for å vurdere utformingen av en ny lov om Riksrevisjonen.

Agenda Kaupangs undersøkelse viser at Riksrevisjonen ivaretar sitt samfunnsoppdrag om å bidra til utvikling i forvaltningen på viktige områder. Det er imidlertid grunn til å vurdere hvilke typer problemstillinger Riksrevisjonen skal rette sin oppmerksomhet mot i fremtidige revisjoner, og til å utforske handlingsrommet for å videreutvikle veiledningsrollen.

Om oppdraget

Riksrevisjonsutvalget ga i mars 2022 Agenda Kaupang i oppdrag å evaluere Riksrevisjonens virksomhet. Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Riksrevisjonen reviderer statens regnskaper (regnskapsrevisjon), kontrollerer forvaltningen av statens interesser i selskaper (selskapskontroll) og gjennomfører systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Riksrevisjonens formål er å bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Problemstillinger i evalueringen

Problemstillingene for evalueringen går frem av Riksrevisjonsutvalgets mandat, der det står:

Utvalget skal vurdere i hvilken grad og på hvilken måte Riksrevisjonens virksomhet ivaretar sitt samfunnsoppdrag, slik det er fastsatt i lov og instruks om Riksrevisjonen, og effektene av dette, herunder:

  • Riksrevisjonens rolle som bidragsyter til Stortingets egen kontrollvirksomhet, herunder rapporteringen til Stortinget.
  • Hvordan revisjonen bidrar til ansvarlighet, transparens og integritet i forvaltningen.
  • Hvordan revisjonen påvirker effektivitet, produktivitet, reformer og innovasjon i forvaltningen.
  • Innretningen av Riksrevisjonens veiledningsfunksjon og forholdet til den etterfølgende kontrollen i lys av konstitusjonelle hensyn og ansvarsforhold.

Agenda Kaupang har besvart problemstillingene ved å undersøke stortingsrepresentantenes og forvaltningens oppfatninger om Riksrevisjonens bidrag. Evalueringen er basert på en spørreundersøkelse blant stortingsrepresentantene, intervjuer med medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen, tre spørreundersøkelser om forvaltningens erfaringer med henholdsvis regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, intervjuer i forvaltningen og Riksrevisjonen, og dokumentgjennomgang.

Evalueringen kan leses i sin helhet her. Riksrevisjonsutvalgets rapport kan leses her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Martin Austvoll Nome med prosjektmedarbeidere Jonas Rusten Wang, Tom E. Markussen, Morten Stenstadvold og Marit Brochmann.

Foto: Adobe Stock