Skip to content
Team som samler hendene sine i midten med puslebrikker for å løse problem

Hvordan lede i komplekse og uforutsigbare omgivelser? Tre råd til ledere i offentlig sektor

Verden endrer seg raskt og uforutsigbart. Offentlige ledere står overfor store utfordringer i å lede sine organisasjoner gjennom kriser, konflikter og dilemmaer, samtidig som de må effektivisere og innovere.

Hvordan kan offentlige ledere utvikle sin kompetanse til å lede i slike omgivelser? I dette innlegget vil vi dele tre råd basert på tre utviklingstrekk som preger offentlig sektor: raske endringer, uforutsigbarhet og kompleksitet.

Råd 1: Vær smidig og responsiv

Offentlig sektor er preget av raske endringer og høy endringstakt. Ledere må derfor være smidige og responsive, samtidig som de opprettholder stabilitet og kontinuitet.

Som leder i offentlig sektor må du være klar for å møte endringer med smidighet og responsivitet. Du må være oppmerksom på hva som skjer rundt deg, og være villig til å lære og ta beslutninger i en dynamisk kontekst. Du må også ta vare på deg selv og dine medarbeidere, og sørge for at dere har en god balanse mellom utvikling og kontinuitet.

Noen aktuelle grep for å utvikle denne typen ledelseskompetanse kan være:

  • Å innføre og trene på å bruke metodikk fra smidig metodikk og design thinking
  • Å ta i bruk metoder for å utvikle digital kompetanse hos ledere og ledergrupper

Råd 2: Vær involverende og kommuniserende

Offentlig sektor er preget av uforutsigbarhet. Ledere må derfor tåle og utnytte mulighetene som uventede hendelser gir. De må også kunne analysere situasjonen og utvikle strategier.

Som leder i offentlig sektor må du være klar for å møte uforutsigbarhet med kommunikasjon og involvering. Du må være tydelig på hva du vil oppnå med din organisasjon, og engasjere dine medarbeidere og interessenter i prosessen. Du må også lykkes med å legge til rette for samarbeid på tvers av nivåer og grenser, og utnytte mangfoldet av kompetanse i organisasjonen.

Noen aktuelle grep for å utvikle denne typen ledelseskompetanse kan blant annet være å:

  • Etablere utviklingstiltak for trening i endringsledelse, for eksempel ved hjelp av digitale simuleringsverktøy.
  • Ta i bruk metodikk for utvikling av selvledelse og myndiggjørende ledelse (superledelse)
  • Innføre metodikk for utvikling av tverrfaglig samarbeid, som for eksempel rammeverket relasjonell koordinering

Råd 3: Vær balansert og lærende

Offentlig sektor er preget av kompleksitet. Ledere må derfor søke innsikt i de mange ulike faktorene som påvirker deres organisasjoner. De må også være motivert til å utforske og håndtere dilemmaer og paradokser.

Som leder i offentlig sektor må du være klar for å møte kompleksitet med evne til læring. Du må være fleksibel og tilpasse din lederstil til ulike situasjoner og mennesker. Du må også være åpen og nysgjerrig på ulike perspektiver og verdier, og utfordre deg selv og dine medarbeidere til å forstå og håndtere dilemmaer og paradokser. I tillegg må du sammen med dine lederkolleger bygge robuste ledergrupper som kan samarbeide, løse problemer og lære sammen.

Noen aktuelle grep for å utvikle denne typen ledelseskompetanse kan være å:

  • Trene ledere og ledergrupper i bruk av metodikk for problemløsning og dillemmahåndtering, som bl.a. Cynefin-rammeverket og scenarioplanlegging/fremsynsmetodikk

Oppsummering

Vi har gitt deg tre råd for hvordan du som leder i offentlig sektor kan lede i en kompleks og usikker verden. For tiden jobber vi med mange ulike virksomheter i offentlig sektor, gjennom både lederutviklingsprogrammer, læringsgrupper og kollegaveiledning, og coaching.

Vår erfaring er at mange organisasjoner har godt utbytte av å styrke disse ledelseskompetansene.  Vi utfordrer derfor alle offentlige ledere til å reflektere over hvordan de kan utvikle disse kompetansene i seg selv og i sine ledergrupper.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat eller for å utveksle erfaringer med oss!

Kilder og forslag til videre lesning:

 

Foto: Adobe Stock