Gruppe barn som hopper i luften i skogen. Barna har skolesekker på.

Følgeevaluering av “Noe å glede seg til i sommer”

Agenda Kaupang og Ideas2evidence skal på oppdrag for Gjensidigestiftelsen gjennomføre en følgeevaluering av tilskuddsordningen “Noe å glede seg til i sommer”. 

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og er en viktig bidragsyter til samfunnsnyttige formål. Stiftelsen ble opprettet i 2007, og gikk fra å være en allmennyttig stiftelse til en finans­stiftelse i 2010. Stiftelsen støtter tiltak som bidrar til gode oppvekst- og levevilkår, forebygging av ulykker og skader, felles beredskap, matglede, god fysisk og psykisk helse, møteplasser og arenaer for mestring og inkluderende felleskap.

Gjensidigestiftelsen har som ett av sine fire formål å utdele midler til samfunnsnyttige tiltak. Utdelingene spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende satsinger som går over flere år. Stiftelsen har også en rekke egne satsinger, som består av særskilte utlysninger, utlysninger for spesielt inviterte, samarbeidsavtaler med mer.

I 2020 og 2021 har Gjensidigestiftelsen støttet inkluderende aktiviteter for barn og ungdom i skolenes sommerferie gjennom utlysningen Noe å glede seg til i sommer. Fra 2021 ble det gitt støtte til sommerjobber for ungdom, der de planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdommer.

Organiserte fritidsaktiviteter er en sentral del av oppveksten i Norge. 86 prosent har deltatt i slike aktiviteter etter fylte 10 år. Dette er forbundet med en rekke positive virkninger for den enkelte. En får trent seg på en aktivitet som gir ferdigheter, samtidig som deltakelsen kan gi en følelse av fellesskap, tilhørighet, mestring, og læring om demokrati og samarbeid. Deltakelse i frivillig aktivitet er også korrelert med bedre helse. De som deltar som unge, deltar i større grad i frivillige aktiviteter i voksen alder.

Hvis barn og unge fra familier med ulik bakgrunn deltar sammen, antas det å ha en sosialt utjevnende effekt. Flere studier peker på at fritidsaktiviteter kan spille en stor rolle for integrering av personer med innvandrerbakgrunn, fordi det gir tilhørighet og tilgang på nettverk og uformelle normer. Forskning viser også at barn med funksjonsnedsettelser som deltar i fritidsaktiviteter med jevnaldrende, opplever større grad av nærhet og tilhørighet.

Selv om mange deltar, så deltar ikke alle barn og unge like mye. Sosial og økonomisk bakgrunn, funksjonsnedsettelser, geografi og foreldres landbakgrunn skaper tydelige skiller i hvem som deltar og ikke deltar.

Denne evalueringen skal gi svar på om støtten bidrar til å realisere de ønskete virkningene for målgruppene. Den skal også gi Gjensidigestiftelsen mer kunnskap om hvordan og hvorfor tilskuddsmottakere jobber slik de gjør og i tillegg belyse stiftelsens utforming og forvaltning av ordningen.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Martin Austvoll Nome, Christian Duelund Græm, Tom E. Markussen og Marit Brochmann.

Foto: Adobe Stock