Skip to content
Illustrasjonsbilde som viser små, enkle trehus og hus i midten med et hjerte. boligløsninger, helse- og omsorgstjenester for eldre

Områdegjennomgang av boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre

På oppdrag fra Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet har Agenda Kaupang, NIBR, NOVA og Oslo Economics utarbeidet rapporten fra områdegjennomgangen av boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre.

Tema for denne områdegjennomgangen er boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre for å tilrettelegge for at flere kan bli boende hjemme lengst mulig. Formålet med områdegjennomgangen er å sikre effektiv ressursbruk, og begrense utgiftsveksten til boløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre, samtidig som et offentlig tjenestetilbud opprettholdes.

I sluttrapporten legger vi frem våre anbefalinger til tiltak. Innledningsvis gir vi en problembeskrivelse der vi peker på noen sentrale utfordringer knyttet til boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for en aldrende befolkning. Vi vurderer dagens virkemiddelapparat og foreslår tiltak i lys av disse utfordringene. Avslutningsvis drøfter vi kostnader og nytte av de foreslåtte tiltakene.

Hovedprinsippet i norsk boligpolitikk er at det først og fremst er et privat ansvar å skaffe seg et sted å bo. Målet er at alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig gjennom velfungerende boligmarkeder. Boligpolitikken handler derfor primært om å stimulere til velfungerende boligmarkeder gjennom effektive plan- og byggeprosesser. Markedet løser likevel ikke alles boligutfordringer. Boligpolitikken har derfor også en målsetting om at de som ikke klarer å skaffe og opprettholde en egnet bosituasjon selv, skal få den hjelpen de trenger til å mestre sine egne liv selv.

Staten fastsetter de overordnede rammene for bolig- og bygningssektoren og helse- og omsorgstjenestene, og har det overordnede ansvaret for helse-, omsorgs- og boligpolitikken. De statlige rammene skal bidra til å sikre helhetlige og likeverdige tjenester. Det overordnede ansvaret for eldres helse- og omsorgsbehov er delt mellom tre departementer: Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for helse- og omsorgstjenestene, Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvar for boligpolitikken, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for hjelpemidler og stønader.

Kommunene har et betydelig gjennomføringsansvar i både boligpolitikken og helse- og omsorgspolitikken. Et godt sammensatt tjenestetilbud vil kunne bidra til at eldre bor lenger hjemme. God planlegging vil påvirke byggingen av aldersvennlige boliger, som er viktig for at eldre faktisk kan gjøre gode boligvalg. Dessuten bidrar kommunene gjennom samfunnsplanleggingen til at det blir bygget egnede boliger for eldre på det ordinære boligmarkedet.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Per Schanche og Rune Holbæk.

Foto: Adobe Stock