Illustrasjonsfoto som viser 3D-bokser i ulike farger

Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Agenda Kaupang gjennomfører en følgeevaluering av arbeidsmiljøsatsingen på oppdrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Det innebærer at vi undersøker utviklingen i arbeidsmiljøsatsingen underveis. Vi publiserer vurderinger av satsingen, både i løpet av avtaleperioden og etter at avtaleperioden er over. Et kjennetegn ved en følgeevaluering er at vurderingene som gjøres underveis, kan bidra til å påvirke utviklingen og arbeidet med det som evalueres. Denne rapporten er en midtveisevaluering av arbeidsmiljøsatsingen. Midtveisevalueringen er gjennomført fra 1. november 2019 til 31. desember 2021. Rapporten formidler resultatene av Agenda Kaupangs midtveisevaluering av arbeidsmiljøsatsingen. Etter planen vil det komme en sluttrapport i første kvartal 2023.

I slutten av 2018 inngikk partene i trepartssamarbeidet – arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten – intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som gjelder i dag. IA-avtalen er for perioden 1. januar 2019–31. desember 2022. Utgangspunktet for følgeevalueringen er at arbeidsmiljøsatsingen, via samordning mellom de sentrale aktørene, utvikling av kunnskapsgrunnlag og produkter og formidling til målgruppene, skal nå frem med budskapet og bidra til å nå IA-avtalens mål.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ga NAV, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI en sentral rolle i å følge opp IA-avtalens intensjoner og myndighetenes forpliktelser. I et oppdragsbrev fra ASD fremheves det at summen av endringer og nye virkemidler stiller krav til betydelig oppfølging både fra departementets og etatenes side. Særlig i 2019 ville behovet for innsats være stort, siden satsingen skulle konkretiseres og iverksettes. Det fremheves i tillegg at innsatsen må vedvare i hele avtaleperioden for å lykkes. Det handlet om å etablere og følge opp nye virkemidler og skape gode og sammenhengende tjenester og oppfølging av virksomhetene i tråd med intensjonene i avtalen.

Vi vurderer arbeidsmiljøsatsingen etter fem evalueringskriterier:
► Effektivitet/implementering, som handler om hvordan arbeidsmiljøsatsingen er iverksatt og gjennomført
► Måloppnåelse, som handler om i hvilken grad arbeidsmiljøsatsingen når målene
► Relevans, som handler om hvorvidt arbeidsmiljøsatsingen fremstår som relevant for å løse behov og utfordringer
► Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen
► Effekt, som handler om hvilke virkninger eller effekter arbeidsmiljøsatsingen har, på de involverte aktørene, på partene i arbeidslivet, og etter hvert, på målgruppene for satsingen
► Levedyktighet/bærekraft, som handler om i hvilken grad produktene og aktivitetene i satsingen kan opprettholdes og videreutvikles, også etter at perioden for dagens IA-avtale er avsluttet

Rapporten bygger på en rekke ulike kilder. Vi har gjennomført 58 intervjuer med sentrale personer på ulike nivåer. Det inkluderer intervjuer i STAMI, NAV, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og ASD. Vi har også gjennomført intervjuer med NHO, Spekter, Virke, LO, KS, Akademikerne, Unio og YS. Det er gjennomført intervjuer med prosjektlederne i bransjeprogrammene og i et utvalg virksomheter. Vi har vært observatør i møter med referansegruppen, ved lanseringen av Arbeidsmiljøportalen og i en fellessamling med Arbeidstilsynet og NAV. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse til arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og store offentlige arbeidsgivere. Vi har gjennomgått referater og andre relevante dokumenter.

Ansvarlig for prosjektet i Agenda Kaupang er prosjektleder Cecilie Aagestad, med Marit Brochmann, Martin A. Nome, Jon Anders Lone og Gitte Haugnæss.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock