Illustrasjonsfoto av grønn by med tegninger av infrastruktur, økonomi og sosiale forhold

Samfunnsoppdrag: Klimanøytrale og smarte byer

Agenda Kaupang har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fått i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse av nettverksorganisering for oppfølging av samfunnsoppdraget om Klimanøytrale og smarte byer. Vi skal blant annet kartlegge hvilke behov byer/kommuner og andre relevante aktører har når det gjelder samarbeid og nettverk på nasjonalt nivå.  

Bakgrunnen er at EU har lansert fem store samfunnsoppdrag under Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Et av disse er samfunnsoppdraget “klimanøytrale og smarte byer”. Samfunnsoppdrag er et nytt virkemiddel. Det er derfor behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag rundt hvilken organisering som best vil kunne sikre at en når de målene som samfunnsoppdraget angir.

Samfunnsoppdragene skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen 2030 ved å koble forskning og innovasjon sammen med næringsliv og offentlig sektor, slik at kunnskapen tas i bruk for innbyggernes beste. Det er satt konkrete og ambisiøse, men realistiske mål for hvert samfunnsoppdrag. Under samfunnsoppdraget klimanøytrale og smarte byer ønsker EU-kommisjonen å få etablert minst 100 klimanøytrale byer innen 2030. Samtidig skal byene fungere som innovasjons. og demonstrasjonsaktører for andre byer.

Syv norske byer meldte inn sin interesse for å bli en av de klimanøytrale byene innen fristen i januar 2022. Byene har vært realistiske mtp. at ikke alle de norske byene som har vist sin interesse, ville bli plukket ut. De har imidlertid vært opptatt av at alle skal ha nytte av den lærdommen og de erfaringene som medvirkende byer vil få. 28. april 2022 annonserte EU-kommisjonen at de tre norske byene Oslo, Trondheim og Stavanger er blant de 112 som ble valgt ut.

KDD har ansvar for å følge opp samfunnsoppdraget i nært samarbeid med Klima- og miljødepartementet og virkemiddelaktørene Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Andre departementer er med i en styringsgruppe. KDD ønsker å få gjennomført en todelt undersøkelse. Det ene elementet skal være å foreta en kvalitativ kartlegging av hvilke behov byer/kommuner og andre relevante aktører har på samarbeid og nettverk på nasjonalt nivå. Det andre elementet skal være å gjennomføre en kartlegging av eksisterende nasjonale nettverk og eventuelle plattformer innenfor området byer/klima/smartbyarbeid. Som ledd i dette skal det foretas en vurdering av om ett eller flere av eksisterende nettverk kan være egnet for å utvikles til å bli et hensiktsmessig verktøy/hjelpemiddel i oppfølging av samfunnsoppdraget klimanøytrale og smarte byer.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er prosjektleder Tom E. Markussen, med prosjektmedarbeidere Kjersti Nordskog, Guro Schmidt Øvregard og Morten Stenstadvold.

Foto: Adobe Stock