Skip to content
Bildet viser et serverrom i en lang korridor

Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

Agenda Kaupang har gjennomført utredningen av dataøkonomien i offentlig sektor på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

I Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs – datadrevet økonomi og innovasjon er det et uttrykt nasjonalt mål at det skal skapes verdier og flere nye arbeidsplasser i hele landet med data. Det offentlige produserer store mengder informasjon (data) i sin saksbehandling og myndighetsutøvelse på alle samfunnsområder, og disse dataene er en viktig ressurs i utviklingen av dataøkonomien i Norge.

Digitalisering og ny teknologi gir offentlige virksomheter mulighet til å forvalte og dele data på andre måter enn tidligere. Samtidig stilles etter hvert offentlig sektor overfor nye forventninger til sin rolle som datatilbyder. Ved økt tilgjengeliggjøring og bruk av offentlige data til næringsutvikling, innovasjon og forskning vil det være behov for å tilrettelegge for at de som produserer og forvalter data kan gjøre dette med langsiktighet, forutsigbarhet og gjennom bruk av standarder. Dette er viktig for å kunne sikre kontinuitet både i produksjonen og tilgangen til data av høy kvalitet og for å gjøre det enkelt å bruke data til å utvikle nye tjenester og produkter.

Det er et nasjonalt mål at det skal skapes verdier og flere nye arbeidsplasser ved hjelp av data. Analysene og anbefalingene fra denne utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til det offentlige lovutvalget som skal vurdere og foreslå en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data). Formålet med utredningen er å identifisere sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors rolle og oppgaver som forvalter og tilbyder av offentlige data til viderebruk. Hvordan prosessen med å behandle og dele data er organisert varierer på tvers av ulike virksomheter. Vi ser at nyttige offentlige fellesløsninger ikke brukes i stor nok grad, og at det er varierende kompetanse i offentlig sektor knyttet til å dele data. Vi ser også at det er utfordringer knyttet til sikker datalagring, og forbedringspotensial knyttet å se datainnsamling, datakvalitet og datadeling i sammenheng.

Utredningen er gjennomført av Jonas R. Wang, Tom E. Markussen og Kjersti Nordskog, med sistnevnte som ansvarlig konsulent. Gjermund Lanestedt har vært kvalitetssikrer. Rapporten kan leses her.

 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock