De internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning

Abelia og Forum for friskoler (FRI) har ønsket å få gjennomført en utredning for å synliggjøre internasjonale skolers verdi for det norske arbeidsmarkedet og samfunnet.

Norge har i dag 28 internasjonale skoler fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord med totalt rundt 6 000 elever. Av de 28 skolene er 27 er organisert i FRI og Abelia. 22 av de 28 internasjonale skolene som i dag er i Norge er godkjent under friskoleloven og seks er godkjent under opplæringsloven.

Prosjektet har følgende overordnede problemstilling: Hva er internasjonale skolers betydningen for norsk næringsliv, forskning, universiteter og det norske samfunnet?

De internasjonale skolene har et samfunnsoppdrag om å støtte opp om tilbudet av høykompetent arbeidskraft i Norge. Hensikten med utredningen er å synliggjøre og dokumentere samfunnsoppdraget og betydningen de internasjonale skolene har overfor norsk næringsliv, forskning, universiteter og det norske samfunnet.

Til grunn for undersøkelsen har det ligget en antakelse om at de internasjonale skolene spiller en viktig rolle i rekruttering av internasjonal ekspertkompetanse til norsk næringsliv og offentlige institusjoner, som for eksempel universiteter, forskningsinstitusjoner og internasjonale organisasjoner lokalisert i Norge. Prosjektet har hatt oppmerksomheten rettet mot hvordan internasjonale skoler bidrar til at både private og offentlige virksomheter kan rekruttere internasjonalt og hevde seg i en internasjonal konkurranse om høykompetent arbeidskraft.

Det er flere forhold og utviklingstrekk ved det norske arbeidsmarkedet som påvirker behovet for de internasjonale skolene. For eksempel har arbeidsmarkedet blitt mer internasjonalisert de siste tiårene, ikke minst som følge av EU/EØS-samarbeidet. Et annet trekk som er blitt tydeligere de siste årene, er mangelen på fagfolk og spesialister, som for eksempel ingeniører og IKT-eksperter. På enkelte områder er gapet mellom tilbud og etterspørsel etter fagkompetanse forventet å øke fremover, særlig som følge av det grønne skiftet, som i betydelig grad vil være ingeniør- og teknologidrevet.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Tom E. Markussen.

 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock