Rapport

Økonomianalyse Bodø kommune 2018

Økonomianalyse Bodø kommune 2018

Rapporten er en analyse av regnskap og andre KOSTRA-tall for 2018 for Bodø kommune. Formålet med analysen har vært å finne ut hvordan de økonomiske nøkkeltallene for Bodø er, sammenlignet med andre kommuner. Bodø er sammenlignet med effektive kommuner som kanskje har noe å lære bort. Bodø er sammenlignet med Drammen, Kristiansand, Skedsmo, Fredrikstad, Ålesund og Skien samt Kommunegruppe 13, som er kommuner med 20 000–120 000 innbyggere. Hovedkonklusjonen er at Bodø har god tjenestekvalitet, svake finanser og et høyt kostnadsnivå i tjenestene.

Årstall: 2019

Forfattere: Bjørn A. Brox, Astrid Nesland, Per Schanche, Rune Holbæk

Last ned


Rapport

Kartlegging av kommunenes kjøp av pleie- og omsorgstjenester fra kommersielle og ideelle aktører

Kartlegging av kommunenes kjøp av pleie- og omsorgstjenester fra kommersielle og ideelle aktører

På oppdrag fra Helsedirektoratet har vi gjennomført en kartlegging av kommunenes kjøp av pleie- og omsorgstjenester fra private kommersielle og ideelle leverandører. Oppdraget er utført på bakgrunn av innsamlede regnskapstall fra kommunene, spørreskjemaundersøkelse, intervjuundersøkelse og enkelte andre kilder i offentlig statistikk.

Rapporten viser at kommunenes kjøp av tjenester var omtrent 9,3 milliarder kroner i 2017. Kommunene kjøper i ulik grad tjenester fra private kommersielle og ideelle leverandører. De store kommunene med over 20 000 innbyggere som gruppe kjøper mest, både i kroner og i andeler av brutto driftsutgifter. Åtte av de ni tjenestene rapporten har kartlagt, kjøpes fra både kommersielle og ideelle leverandører. Unntaket er trygghetsalarmer, hvor det kun er kjøp fra kommersielle leverandører.

Årstall: 2019

Forfattere: Astrid Nesland, Cecilie Aagestad, Einar Stephan, Bjørn A. Brox, Marit Brochmann, Per Schanche

Last ned


Rapport

Førstelinjeledere i norske sykehus – en kunnskapsoppsummering

Førstelinjeledere i norske sykehus – en kunnskapsoppsummering

Kunnskapsoppsummeringen er gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, etter metodikken scoping review. Den viser at førstelinjeledere i sykehus begrenses av strukturelle forhold ved at mange sykehus er blitt store, komplekse organisasjoner med mange ledernivåer og store kontrollspenn - og hvor det enkelte steder ikke er stedlig ledelse. Oppsummeringen viser samtidig at førstelinjeledere har noe handlingsrom innenfor egen enhet og at de kan gjøre endringer innenfor rammene de har, men at de organisatoriske rammene er i konstant endring. I fremtiden vil en stadig mer digitalisert hverdag spille inn og nye reformer, som pakkeforløp, stille større krav til endring også i førstelinjen.

Årstall: 2019

Forfattere: Eilin Ekeland, Cecilie Aagestad, Helga Wallin Moen, Jon Anders Lone

Last ned


Rapport

Gjennomgang av Skatteklagenemnda

Gjennomgang av Skatteklagenemnda

Oxford Research har sammen med Agenda Kaupang, professor emeritus Frederik Zimmer, partner i Wiersholm, Bettina Banoun og førsteamanuensis Sunniva Christina Bragdø-Ellenes gjennomført en ekstern gjennomgang av Skatteklagenemnda. Oppdragsgiveren er Finansdepartementet. Hensikten med gjennomgangen er å foreslå tiltak for en effektiv klagesaksbehandling. Gjennomgangen er utført i tidsperioden oktober 2018 til 1. april 2019.

Årstall: 2019

Forfattere: Per-Trygve Hoff, Aud Norlin, Helga Wallin Moen

Last ned


Rapport

Utviklings- og effektiviseringsprosjekt 2019-2022 – oppsummeringsrapport

Utviklings- og effektiviseringsprosjekt 2019-2022 – oppsummeringsrapport

Utviklings- og effektiviseringsprosjektet i Ullensaker 2019–2022 har sett på muligheter for å skape økonomisk handlingsrom for kommunen i årene framover. Agenda Kaupang har bistått Ullensaker med en økonomisk analyse av hele kommunens regnskap for 2017. Analysen har vært et sentralt utgangspunkt og arbeidsdokument for fire arbeidsgrupper, som har jobbet med å finne ut hvordan besparelser best kan gjennomføres, og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden i perioden 2019–2023 innen de ulike sektorene i kommunen. En egen arbeidsgruppe i kommunen gjort en kritisk gjennomgang av foreslåtte investeringer, med tanke på å redusere nivået til et minimum, og beskrivelse av konsekvensene ved å utsette eller stryke tiltakene. Arbeidet har blitt utført i nær dialog med kommunen i perioden fra august 2018 og fram til mars 2019.

Prosjektet er organisert med rådmannens ledergruppe som styringsgruppe og et utvidet Formannskap, inkludert alle gruppelederne i kommunestyret og representanter fra de tillitsvalgte og verneombud, som referansegruppe. Denne rapporten oppsummerer arbeidet.

Årstall: 2019

Forfattere: Rune Holbæk, Einar Stephan, Bjørn A. Brox, Astrid Nesland

Last ned


Rapport

Planmessige utfordringer for Evenes av Luftforsvarets etablering av Evenes flystasjon

Planmessige utfordringer for Evenes av Luftforsvarets etablering av Evenes flystasjon

Agenda Kaupang AS har vært engasjert av Evenes kommune for å bistå kommunen med planmessige forhold i forbindelse med Luftforsvarets reetablering av Evenes flystasjon. Luftforsvaret skal i løpet av få år etablere rundt 650 arbeidsplasser på Evenes flystasjon, de fleste innenfor luftforsvaret. I tillegg vil rundt 300 rekrutter være til stede på flystasjonen.

Regionale virkninger av oppbygging og drift av flystasjonen er drøftet i rapporten. Den er et kommunalt supplement til den regionale rapporten, beregnet for intern planlegging i Evenes kommune. Rapporten tar utgangspunkt i et scenario, eller kanskje heller en visjon, for Evenessamfunnet i 2030, når flystasjonen er ferdig oppbygd. Denne visjonen fungerer også som et sammendrag, som viser hvordan man gjennom hardt arbeid og kloke strategiske grep kom fram til et slikt samfunn.

Årstall: 2019

Forfattere: Erik Holmelin

Last ned


Rapport

Tverrfaglig samarbeid og ledelse på oppvekstfeltet

Tverrfaglig samarbeid og ledelse på oppvekstfeltet

På oppdrag fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud, og Stovner i Oslo kommune dokumenterer rapporten en omfattende kartlegging av tverrfaglig samarbeid innen tjenestene på oppvekstfeltet. Rapporten er laget med midler fra Groruddalssatsningen. Formålet med kartleggingen har vært å skape et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som bydelene kan bruke til både til videre utviklingsarbeid i det tverrfaglige samarbeidet i tjenestene, og for å legge til rette for målrettet arbeid med kompetanseheving på ledernivå.

Datagrunnlaget i rapporten bygger på individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer, og arbeidsgrupper med oppvekstsjefer, seksjonssjefer, teamledere og utvalgte medarbeidere, samt en omfattende spørreundersøkelse hvor både ledere og medarbeidere i tjenester for barn og unge i de fire bydelene har deltatt.

Årstall: 2019

Forfattere: Kjell E. Værnor, Jon Anders Lone, Marit Brochmann, Morten Stenstadvold

Last ned


Artikkel

Offentlige frontlinjearbeidere mest utsatt

Offentlige frontlinjearbeidere mest utsatt

"Velferdsstatens frontlinjearbeidere er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt fra trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Men det er ikke oppmerksomhet fra sjefen."

Klikk på "Les mer" for hele artikkelen, publisert i Stat & Styring (betalartikkel).

Årstall: 2019

Forfattere: Cecilie Aagestad

Les mer


Rapport

Tjenesteanalyse pleie- og omsorgtjenester i Kvam

Tjenesteanalyse pleie- og omsorgtjenester i Kvam

Agenda Kaupang har bistått Kvam kommune med en tjenesteanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Gjennomgangen har vært rettet mot organisering, kvalitet, effektiviseringspotensial, dimensjonering og innretning av de ulike tjenestetilbudene.

Bakgrunnen for analysen har vært kommunestyrets bekymring for den økonomiske situasjonen. Tross høyere inntekter enn i en gjennomsnittlig kommune, er gjelden høy og driftsutgiftene øker. Det gir en noe krevende økonomisk situasjon, og et behov for omstilling. I denne konteksten er det viktig å tenke at utviklingen og kvaliteten må stå i forhold til det økonomiske handlingsrommet. I praksis betyr dette at Kvam herad, i tillegg til å tenke fremover når det gjelder kvalitet, også må tenke kostnadseffektivitet.

Arbeidet har blitt utført i samarbeid med kommunen høsten 2018. Les hele rapporten via linken under.

Årstall: 2018

Forfattere: Astrid Nesland, Hege Askestad, Einar Stephan

Last ned


Rapport

Smarte byer og kommuner i Norge – en kartlegging

Smarte byer og kommuner i Norge – en kartlegging

En rekke norske byer og kommuner arbeider nå med prosjekter innenfor rammen av det som kalles «smarte byer» eller «smarte kommuner». Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ønsket å finne ut mer om kommunenes håndtering og inngang i dette temaet generelt, og om kommunen opplever at det er hindringer eller barrierer som gjør at potensialet som ligger i å arbeide for å oppnå en smart by/kommune ikke kan utnyttes fullt ut. Eksempler på slike hindringer kan være juridiske begrensninger i lovverk, forskrifter og retningslinjer, varierende og svak kompetanse på området, manglende erfaringer, lite ressurser, mangelfull infrastruktur, organisatoriske forhold mv. Denne kartleggingen prøver å gi svar på dette.

Som del av arbeidet har vi gjennomført en spørreundersøkelse, gjort dokumentstudier, og intervjuet rådmenn, smartby-koordinatorer, kommunalsjefer, fageksperter og prosjektledere i et utvalg smartby-kommuner. Vi har også snakket med mange aktører innen "smartby-økosystemet" i Norge,

Årstall: 2018

Forfattere: Morten Stenstadvold, Inger Hegna, Gjermund Lanestedt

Last ned


1 2 3 4 5 6