Skip to content

Rapport

Norges best styrte kommuner – Kvalitetsindeksen 2022

Norges best styrte kommuner – Kvalitetsindeksen 2022

Kommunene leverer viktige tjenester til innbyggerne. Det er viktig å måle hvordan kommunene gjør jobben sin. Vi mener god kommunal styring betyr effektiv drift og gode finanser. Effektivitet betyr gode tjenester og lave kostnader. Denne rapporten beskriver et verktøy for å måle kvalitet i kommunale tjenester. Kommunene er sammenlignet på grunnlag av data fra 2021. Vi har kalt målingen Kvalitetsindeksen. Agenda Kaupang har allerede laget en måling av Norges best styrte kommuner, der kvalitet, kostnader og finanser vektes likt. Kvalitetsindeksen erstatter Kommunebarometeret i målingen av kvalitet.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk

Last ned


Rapport

Database – Norges best styrte kommuner 2022

Database – Norges best styrte kommuner 2022

Vi har beregnet kostnader og finanser ved hjelp av de endelige regnskapstallene for 2021. Kvalitetsmålingen er gjort på grunnlag av Agenda Kaupangs nye kvalitetsindeks med data for 2021. Vi prøver å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox

Last ned


Artikkel

Presentasjon – Norges best styrte kommuner 2022

Presentasjon – Norges best styrte kommuner 2022

Dette er presentasjonen av rapport og kommuneindeksen som holdes på Arendalsuka 17. august 2022. Her tas det opp spørsmål som "hva er god styring av kommuner?", gis gjennomgang av kommuneindeksen 2022 og historien bak tallene.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk

Last ned


Artikkel

Offentlige data – for viktige til ikke å bli brukt

Offentlige data – for viktige til ikke å bli brukt

Næringslivet og det offentlige forstår ikke hverandres databehov.

Offentlig sektor i Norge har data. Mye data. Dessverre ser vi at det aller meste av disse dataene verken deles med andre virksomheter eller med næringslivet, som kunne brukt dem til innovasjon og verdiskaping. Tidligere utredninger har estimert at det er stort økonomisk potensiale i disse dataene, og at de kan genere mange nye arbeidsplasser. Hvorfor er det så vanskelig å få til deling av data?

Vi i Agenda Kaupang leverte nylig en rapport til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som ønsket å identifisere utfordringer og muligheter for offentlig sektor som forvalter og tilbyder av data til viderebruk i privat sektor ...

Årstall: 2022

Forfattere: Kjersti Nordskog

Les mer


Rapport

De internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning

De internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning

De internasjonale skolene har et samfunnsoppdrag om å støtte opp om tilbudet av høykompetent arbeidskraft i Norge. Hensikten med utredningen er å synliggjøre og dokumentere samfunnsoppdraget og betydningen de internasjonale skolene har for norsk næringsliv, forskning, universiteter og det norske samfunnet.

Norge opplever i dag mangel på arbeidskraft med høyere utdanning innen teknologiske fag. Utfordringene med mangel på kompetanse er ventet å øke fremover, ikke minst på grunn av et teknologidrevet grønt skifte som står foran oss. Vi kan også vente at forskningen stadig vil bli mer internasjonalisert. Disse utviklingstrekkene øker betydningen av de internasjonale skolene i Norge. De internasjonale skolene er også viktig for utenlandske offentlige virksomheter og organer som er representert i Norge, som ambassader og NATO.

Årstall: 2022

Forfattere: Tom E. Markussen, Marit Brochmann

Last ned


Rapport

Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

I Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs – datadrevet økonomi og innovasjoner det et uttrykt nasjonalt mål at det skal skapes verdier og flere nye arbeidsplasser i hele landet med data. Det offentlige produserer store mengder informasjon (data) i sin saksbehandling og myndighets-utøvelse på alle samfunnsområder, og disse dataene er en viktig ressurs i utviklingen av dataøkonomien i Norge.

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) utredet dataøkonomien i offentlig sektor. Det er et nasjonalt mål at det skal skapes verdier og flere nye arbeidsplasser ved hjelp av data. Analysene og anbefalingene fra denne utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til det offentlige lovutvalget som skal vurdere og foreslå en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data). Formålet med utredningen er å identifisere sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors rolle og oppgaver som forvalter og tilbyder av offentlige data til viderebruk.

Årstall: 2022

Forfattere: Kjersti Nordskog, Tom E. Markussen, Jonas Rusten Wang

Last ned


Rapport

Gjenbruk av geodata

Gjenbruk av geodata

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kartverket gjennomført oppdrag om gjenbruk av geodata. I Norge foregår det stadig omfattende innsamling av geodata gjennom offentlige planprosesser og konsekvensutredningen. Dette er data som brukes én gang – for ett formål, men som etterpå i liten grad tilflyter de nasjonale databasene for geodata. Dataene blir liggende i «skuffer og skap» og kommer ikke andre databrukere til gode. Dette er dårlig utnyttelse av offentlige ressurser – i verste fall kan man tenke seg at samme fenomen kan bli kartlagt flere ganger i samme område, over bare kort tid, fordi man ikke kjenner til tidligere datafangst.

Gjenbruk av geodata har dermed et potensial for å spare det offentlige for penger, og samtidig bidra til at det tas bedre, og riktigere, avgjørelser i kommunale og statlige prosesser, hvor geodata inngår i beslutningsgrunnlaget.

Årstall: 2022

Forfattere: Kjersti Nordskog, Morten Stenstadvold, Hege Hagevik Bogen

Last ned


Rapport

Samskaping politikk og administrasjon i strategiske planprosesser

Samskaping politikk og administrasjon i strategiske planprosesser

Storbyene står overfor store utfordringer som blant annet berører klimaendringer, demografiske endringer, strammere økonomiske rammer, sosiale samfunnssprekker og større behov for utvikling og innovasjon. Dette storbyprosjektet «Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv» retter oppmerksomheten mot strategiske planer og strategiske planprosesser som et viktig virkemiddel for å styrke storbyenes samfunnsplanlegging.

I dette prosjektet har storbyene lagt til grunn følgende definisjon av samskaping: «Samskaping er når ansatte, politikere, næringsliv og innbyggere utvikler og gjennomfører nye løsninger sammen». Storbyene ser samskaping som et virkemiddel for blant annet å utvikle nye og mer treffsikre løsninger, mobilisere økonomiske og kompetansemessige ressurser, sikre økt demokratisk deltakelse og skape tillit og gode lokalsamfunn. Tanken er at innovasjoner i prosess, tjenester og planarbeid bygger kultur for innovasjon, og at politiske og administrative ledere i fellesskap trenger å utvikle store kommuneorganisasjoner preget av nysgjerrighet, åpenhet og mot.

Årstall: 2022

Forfattere: Jan Sivert Jøsendal, Erik Plathe (Asplan Viak)

Last ned


Rapport

Samfunnsøkonomisk analyse av Framtidens opptak

Samfunnsøkonomisk analyse av Framtidens opptak

Samordna opptak (SO) var en av de første nasjonale digitale tjenestene i Norge. SO ble opprettet i 1994 av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universitet og høgskoler. I dag koordinerer SO opptaket til 27 universitet og høgskoler og 27 fagskoler.

Samordningen av opptaket har gitt store gevinster over mange år. Nå er imidlertid noen av systemene som leverer Samordna opptak utdatert og det er behov for oppgradering. På oppdrag fra Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) har Agenda Kaupang gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Framtidens opptak. Denne rapporten presenterer resultatet av arbeidet.

Årstall: 2022

Forfattere: Hege Hagevik Bogen, Morten Stenstadvold, Tom E. Markussen

Last ned


Rapport

Evaluering av organiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO

Evaluering av organiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO

Agenda Kaupang har gjennomført evalueringen av organiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) på oppdrag fra KHiO. Formålet med evalueringen er å få etablert et kunnskapsgrunnlag om dagens organisering av KHiO. Kunnskapen skal benyttes inn i arbeidet med ny strategisk plan for perioden 2023–2028 og en ny organisasjonsstruktur. I evalueringen har vi gått igjennom sentrale dokumenter, gjennomført individuelle intervju og fokusgruppeintervju med ledere og ansatte. Vi har gjennomført to spørreundersøkelser, henholdsvis til ansatte og studentene.

Årstall: 2022

Forfattere: Cecilie Aagestad, Dag Stokland, Johan Lindgård, Kjell E. Værnor, Marit Brochmann

Last ned


1 2 3 4 5 10