Skip to content

Rapport

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – hovedrapport nr. 6

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – hovedrapport nr. 6

Dette er den femte hovedrapporten i følgeevalueringen av forsøksordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet. Rapporten er utarbeidet av . Rapporten er skrevet av Jonas Rusten Wang (ansvarlig konsulent), Per Schanche, og
Hege Askestad i Agenda Kaupang, Rune Busch, Audun Gleinsvik og Ane Fürst Juel i Proba samfunnsanalyse, og Kari Sand, Kirsti Sarheim Anthun og Kjartan Sarheim Anthun i SINTEF.

Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved oppstart av forsøket, mens den andre og tredje (2017 og 2018) analyserte utviklingen hhv. ett og to år inn i forsøksperioden. Den fjerde var sluttrapport (2019) på det som formelt sett var første del av forsøket.

Denne rapporten er andre rapport i det som er utvidelsen av forsøket, som startet i 2019 og er planlagt fram til og med 2022. Selv om forsøket adminsitrativt sett består av to deler, har det for deltakerkommunene i praksis vært én sammenhengende forsøksperiode (med visse unntak). Rapporten analyserer derfor hvordan utviklingen har vært i løpet av hele tidsperioden forsøket har pågått.

Årstall: 2021

Forfattere: Jonas Rusten Wang, Per Schanche, Hege Askestad

Last ned


Rapport

Forslag til forskning på bruk av store og økende datamengder i storbykommunene

Forslag til forskning på bruk av store og økende datamengder i storbykommunene

Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Bærum, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø. De ønsker å gjennomføre FoU-prosjekter på fagområdet dataforvaltning og databruk. I et forprosjekt har Agenda Kaupang identifisert potensielle FoU-prosjekter som kommunene kan arbeide videre med. Agenda Kaupang inviterte ansatte i kommunene til å delta i en spørreundersøkelse om forvaltning og bruk av data i kommunene. I tillegg var det flere ansatte i disse kommunene som stilte opp til dybdeintervjuer og workshops i etterkant. Denne rapporten presenterer resultatet av dette arbeidet.

Årstall: 2021

Forfattere: Kjersti Nordskog, Kristin Brænden, Morten Stenstadvold, Øystein Granheim, Gjermund Lanestedt

Last ned


Rapport

Lederundersøkelsen

Lederundersøkelsen

På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Agenda Kaupang kartlagt status og utfordringsbilder knyttet til rammevilkår, ansvar og myndighet, prioriteringer, handlingsrom og arbeidsmiljøforhold innen forskjellige ledernivåer, både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen er gjennomført som en spørreundersøkelse blant sykepleieledere.

Hovedtemaene i kartleggingen er
► hva som kjennetegner sykepleieledere, hva deres lederansvar omfatter, og hvilke rammevilkår de har for å lede
► ledernes tidsbruk
► ledernes arbeidsbetingelser og arbeidsmiljøforhold

Årstall: 2021

Forfattere: Cecilie Aagestad, Marit Brochmann

Last ned


Rapport

Kartlegging av beslutningsprosessen knyttet til nytt østfoldsykehus

Kartlegging av beslutningsprosessen knyttet til nytt østfoldsykehus

Agenda Kaupang har bistått Norsk Overlegeforening i kartlegging av beslutningsprosessen knyttet til nytt østfoldsykehus, Sykehuset Østfold Kalnes. Formålet med kartleggingen har vært å trekke lærdommer for framtidige sykehusprosjekter. Vår vurdering er at de økonomiske rammene har vært svært førende for prosjektet som til slutt ble gjennomført. Risikoen for at sykehuset skulle bli dimensjonert for lite, kommer fram av både konseptrapporter og annet saksunderlag. Likevel har prosjektet operert med det som kan se ut som svært optimistiske forutsetninger, for å forsvare at sykehuset kunne gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som ble gitt. I tillegg til de negative konsekvensene dette har for pasienter og ansatte ved sykehuset, bør det være grunn til å spørre om det var den samfunnsøkonomisk beste løsningen som ble valgt.

Årstall: 2021

Forfattere: Jonas Rusten Wang, Tom E. Markussen

Last ned


Rapport

Hypoteser om færre søknader om investeringstilskudd

Hypoteser om færre søknader om investeringstilskudd

Agenda Kaupang har bistått Husbanken med å svare på hvorfor det har blitt færre søknader om investeringstilskudd. Vårt bidrag har vært brukt som grunnlag for en
spørreundersøkelse rettet mot et representativt utvalg kommuner, som er gjennomført i regi av Husbanken. Arbeidet har vært gjennomført i nær dialog med en arbeidsgruppe med representanter for Husbanken.

Årstall: 2021

Forfattere: Per Schanche

Last ned


Rapport

Organisering, kompetanse, heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester. En kunnskapsoppsummering

Organisering, kompetanse, heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester. En kunnskapsoppsummering

Agenda Kaupang har i samarbeid med Fafo (Leif Moland) utført denne kunnskapsoppsummeringen om oppgavedeling, organisering, kompetanse og heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester, på oppdrag fra KS. Kunnskapsoppsummeringen inngår som et viktig forarbeid for å utvikle piloter for nye måter å organisere helse- og omsorgstjenestene på. Hensikten er at organiseringen av disse tjenestene skal bidra til heltid og best mulig bruk av medarbeidernes kompetanse, samtidig som den møter brukernes behov for kontinuitet, trygghet og tilpasning.

KS forvalter tilskuddsordningen, som er en del av «Leve hele livet» og har ansvar for modellutprøving og spredning av erfaringer og kunnskap til kommunene.

Årstall: 2021

Forfattere: Cecilie Aagestad, Per Schanche, Leif Moland (Fafo)

Last ned


Rapport

Økonomisk analyse av kommunene 2020

Økonomisk analyse av kommunene 2020

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. I denne rapporten trekker vi fram de kommunene som har vist best styring i året som gikk, 2020. Vi håper vi kan bidra til utvikling i kommunesektoren ved å vise fram de flinkeste kommunene. Tema er både kostnader, tjenestekvalitet og finanser. Noen av kommunene med best
resultater, blir presentert litt mer. Vi håper analysen kan være til nytte for kommuneledere som vil forbedre resultatene.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS.

Årstall: 2021

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk, Sondre Lund

Last ned


Rapport

Etterevaluering av TETRA Nødnettprosjektet

Etterevaluering av TETRA Nødnettprosjektet

Agenda Kaupang har gjennomført en etterevaluering av TETRA Nødnettprosjektet, på oppdrag for NTNU og Forskningsprogrammet Concept. TETRA Nødnett var et omfattende og langvarig prosjekt som varte fra midten av 2000-tallet til formell ferdigstillelse i 2018. Nødnettprosjektet skulle gi et felles digitalt mobilnett tilpasset nødetatenes behov og med god dekning i hele landet.

Alle etterevalueringene innenfor Concept-programmet skal benytte samme evalueringsmodell, med utgangspunkt i seks evalueringskriterier. For å belyse Nødnettprosjektet gjennom disse evalueringskriteriene har vi samlet inn informasjon om prosjektet ved å gå gjennom dokumenter og gjort en rekke intervjuer. Denne rapporten oppsummerer arbeidet.

Årstall: 2021

Forfattere: Tom E. Markussen, Morten Stenstadvold, Per-Trygve Hoff, Jonas Rusten Wang

Last ned


Rapport

Arbeidsinnvandrere fra tredjeland – en kunnskapsoppsummering

Arbeidsinnvandrere fra tredjeland – en kunnskapsoppsummering

Det forventes at Norge i årene framover vil få større behov for å rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS (tredjeland). Fafo og Agenda Kaupang har i samarbeid utført en kunnskapsoppsummering om arbeidsinnvandring fra tredjeland, på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Denne kunnskapsoppsummeringen er første del av et større prosjekt. Norsk arbeidslivs muligheter for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EØS vil utdypes og besvares gjennom spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer i del 2 av prosjektet. Sluttrapporten er ventet ved utgangen av 2021.

Prosjektet er utført av Cecilie Aagestad og Kristin Brænden fra Agenda Kauapang, og Ester Bøckmann fra Fafo.

Årstall: 2021

Forfattere: Cecilie Aagestad, Kristin Brænden, Ester Bøckmann (Fafo)

Last ned


Rapport

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – hovedrapport nr. 5

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – hovedrapport nr. 5

Dette er den femte hovedrapporten i følgeevalueringen av forsøksordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet. Rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang, Proba samfunnsanalyse og Sintef.

Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved oppstart av forsøket, mens den andre og tredje (2017 og 2018) analyserte utviklingen hhv. ett og to år inn i forsøksperioden. Den fjerde var sluttrapport (2019) på det som formelt sett var første del av forsøket.

Denne rapporten er første rapport i det som er utvidelsen av forsøket, som startet i 2019 og er planlagt fram til 2022. Selv om forsøket adminsitrativt sett består av to deler, har det for deltakerkommunene i praksis vært én sammenhengende forsøksperiode (med visse unntak). Rapporten analyserer derfor hvordan utviklingen har vært i løpet av hele tidsperioden forsøket har pågått.

Årstall: 2021

Forfattere: Jonas Rusten Wang, Per Schanche, Kjell E. Værnor, Hege Askestad

Last ned


1 2 3 4 5 6 10