Rapport

Utviklings- og effektiviseringsprosjekt 2019-2022 – oppsummeringsrapport

Utviklings- og effektiviseringsprosjekt 2019-2022 – oppsummeringsrapport

Utviklings- og effektiviseringsprosjektet i Ullensaker 2019–2022 har sett på muligheter for å skape økonomisk handlingsrom for kommunen i årene framover. Agenda Kaupang har bistått Ullensaker med en økonomisk analyse av hele kommunens regnskap for 2017. Analysen har vært et sentralt utgangspunkt og arbeidsdokument for fire arbeidsgrupper, som har jobbet med å finne ut hvordan besparelser best kan gjennomføres, og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden i perioden 2019–2023 innen de ulike sektorene i kommunen. En egen arbeidsgruppe i kommunen gjort en kritisk gjennomgang av foreslåtte investeringer, med tanke på å redusere nivået til et minimum, og beskrivelse av konsekvensene ved å utsette eller stryke tiltakene. Arbeidet har blitt utført i nær dialog med kommunen i perioden fra august 2018 og fram til mars 2019.

Prosjektet er organisert med rådmannens ledergruppe som styringsgruppe og et utvidet Formannskap, inkludert alle gruppelederne i kommunestyret og representanter fra de tillitsvalgte og verneombud, som referansegruppe. Denne rapporten oppsummerer arbeidet.

Årstall: 2019

Forfattere: Rune Holbæk, Einar Stephan, Bjørn A. Brox, Astrid Nesland

Last ned


Rapport

Planmessige utfordringer for Evenes av Luftforsvarets etablering av Evenes flystasjon

Planmessige utfordringer for Evenes av Luftforsvarets etablering av Evenes flystasjon

Agenda Kaupang AS har vært engasjert av Evenes kommune for å bistå kommunen med planmessige forhold i forbindelse med Luftforsvarets reetablering av Evenes flystasjon. Luftforsvaret skal i løpet av få år etablere rundt 650 arbeidsplasser på Evenes flystasjon, de fleste innenfor luftforsvaret. I tillegg vil rundt 300 rekrutter være til stede på flystasjonen.

Regionale virkninger av oppbygging og drift av flystasjonen er drøftet i rapporten. Den er et kommunalt supplement til den regionale rapporten, beregnet for intern planlegging i Evenes kommune. Rapporten tar utgangspunkt i et scenario, eller kanskje heller en visjon, for Evenessamfunnet i 2030, når flystasjonen er ferdig oppbygd. Denne visjonen fungerer også som et sammendrag, som viser hvordan man gjennom hardt arbeid og kloke strategiske grep kom fram til et slikt samfunn.

Årstall: 2019

Forfattere: Erik Holmelin

Last ned


Rapport

Tverrfaglig samarbeid og ledelse på oppvekstfeltet

Tverrfaglig samarbeid og ledelse på oppvekstfeltet

På oppdrag fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud, og Stovner i Oslo kommune dokumenterer rapporten en omfattende kartlegging av tverrfaglig samarbeid innen tjenestene på oppvekstfeltet. Rapporten er laget med midler fra Groruddalssatsningen. Formålet med kartleggingen har vært å skape et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som bydelene kan bruke til både til videre utviklingsarbeid i det tverrfaglige samarbeidet i tjenestene, og for å legge til rette for målrettet arbeid med kompetanseheving på ledernivå.

Datagrunnlaget i rapporten bygger på individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer, og arbeidsgrupper med oppvekstsjefer, seksjonssjefer, teamledere og utvalgte medarbeidere, samt en omfattende spørreundersøkelse hvor både ledere og medarbeidere i tjenester for barn og unge i de fire bydelene har deltatt.

Årstall: 2019

Forfattere: Kjell E. Værnor, Jon Anders Lone, Marit Brochmann, Morten Stenstadvold

Last ned


Artikkel

Offentlige frontlinjearbeidere mest utsatt

Offentlige frontlinjearbeidere mest utsatt

"Velferdsstatens frontlinjearbeidere er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt fra trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Men det er ikke oppmerksomhet fra sjefen."

Klikk på "Les mer" for hele artikkelen, publisert i Stat & Styring (betalartikkel).

Årstall: 2019

Forfattere: Cecilie Aagestad

Les mer


Rapport

Tjenesteanalyse pleie- og omsorgtjenester i Kvam

Tjenesteanalyse pleie- og omsorgtjenester i Kvam

Agenda Kaupang har bistått Kvam kommune med en tjenesteanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Gjennomgangen har vært rettet mot organisering, kvalitet, effektiviseringspotensial, dimensjonering og innretning av de ulike tjenestetilbudene.

Bakgrunnen for analysen har vært kommunestyrets bekymring for den økonomiske situasjonen. Tross høyere inntekter enn i en gjennomsnittlig kommune, er gjelden høy og driftsutgiftene øker. Det gir en noe krevende økonomisk situasjon, og et behov for omstilling. I denne konteksten er det viktig å tenke at utviklingen og kvaliteten må stå i forhold til det økonomiske handlingsrommet. I praksis betyr dette at Kvam herad, i tillegg til å tenke fremover når det gjelder kvalitet, også må tenke kostnadseffektivitet.

Arbeidet har blitt utført i samarbeid med kommunen høsten 2018. Les hele rapporten via linken under.

Årstall: 2018

Forfattere: Astrid Nesland, Hege Askestad, Einar Stephan

Last ned


Rapport

Smarte byer og kommuner i Norge – en kartlegging

Smarte byer og kommuner i Norge – en kartlegging

En rekke norske byer og kommuner arbeider nå med prosjekter innenfor rammen av det som kalles «smarte byer» eller «smarte kommuner». Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ønsket å finne ut mer om kommunenes håndtering og inngang i dette temaet generelt, og om kommunen opplever at det er hindringer eller barrierer som gjør at potensialet som ligger i å arbeide for å oppnå en smart by/kommune ikke kan utnyttes fullt ut. Eksempler på slike hindringer kan være juridiske begrensninger i lovverk, forskrifter og retningslinjer, varierende og svak kompetanse på området, manglende erfaringer, lite ressurser, mangelfull infrastruktur, organisatoriske forhold mv. Denne kartleggingen prøver å gi svar på dette.

Som del av arbeidet har vi gjennomført en spørreundersøkelse, gjort dokumentstudier, og intervjuet rådmenn, smartby-koordinatorer, kommunalsjefer, fageksperter og prosjektledere i et utvalg smartby-kommuner. Vi har også snakket med mange aktører innen "smartby-økosystemet" i Norge,

Årstall: 2018

Forfattere: Morten Stenstadvold, Inger Hegna, Gjermund Lanestedt

Last ned


Rapport

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette er den tredje hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de to årene forsøket har pågått. Den beskriver og vurderer hvilke effekter forsøket kan ha hatt på utviklingen i kommunene, og om de overordnede målene for forsøket blir nådd. Følgende overskrifter oppsummerer funnene i rapporten:

- Forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen
- Forsøket har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere
- Forsøket gir økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene
- Mekanismene i finansieringsmodellen har i liten grad påvirket kommunene
- Metodisk utfordrende å generalisere effektene av forsøket

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse står ansvarlig for innholdet i rapporten.

Årstall: 2018

Forfattere: Kjell E. Værnor, Jonas Rusten Wang, Per Schanche

Last ned


Artikkel

Betydningen av ledelse for forebygging av sykefravær

Betydningen av ledelse for forebygging av sykefravær

"Sykefraværet kan reduseres betydelig hvis man endrer tre faktorer i arbeidsmiljøet. Ledelsens rolle i disse endringene kommer tydelig fram i flere nye studier av disse komplekse problemene."

Klikk på "Les mer" for hele artikkelen, publisert i Stat & Styring (betalartikkel).

Årstall: 2018

Forfattere: Cecilie Aagestad, Jon Anders Lone

Les mer


Artikkel

Hva gjør de beste i offentlig sektor?

Hva gjør de beste i offentlig sektor?

"Ledere for de mest digitalt modne virksomhetene har ideer som klart avviker fra det som preger den offentlige debatten, og utfordrer flere utbredte forestillinger om ledelse ..."

Klikk på "Les mer" for hele artikkelen, publisert i Stat & Styring (betalartikkel).

Årstall: 2018

Forfattere: Gjermund Lanestedt

Les mer


Rapport

Følgeforskning på IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!

Følgeforskning på IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!

Agenda Kaupang har i samarbeid med Proba gjennomført en omfattende følgeforskningsstudie av KS' sykefraværssatsning «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» Rapporten er utarbeidet på oppdrag for KS.

Et av hovedfunnene i rapporten er at vi finner en tydelig sammenheng mellom mestringsorientert ledelse, mestringsklima og samlet sykefravær i virksomheter innen helse og omsorg. Virksomheter med mestringsorienterte ledere som er gode på å kommunisere mål, skape mening i arbeidet, og gi sine medarbeidere individuell oppmerksomhet og støtte, har lavere samlet sykefravær. Lederne i virksomhetene med lavt fravær har tro på at de kan påvirke sykefraværet og oppleves av sine medarbeidere som tilstedeværende, delegerende og proaktive. Virksomheter med et sterkt mestringsklima, kjennetegnet av åpenhet, samhold og kollegastøtte, har også lavere samlet sykefravær.

Det fremkommer også i rapporten at sykefraværsarbeidet i kommunene generelt er godt forankret, at kunnskap og verktøy fra NED-prosjektet oppleves om nyttige av ansatte og ledere i deltakerkommunene, og at samarbeidet mellom kommune og NAV synes å ha blitt forbedret som et resultat av NED-satsningen.

Årstall: 2018

Forfattere: Kjell E. Værnor, Jon Anders Lone

Last ned


1 3 4 5 6 7 8