Rapport

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – hovedrapport nr. 5

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – hovedrapport nr. 5

Dette er den femte hovedrapporten i følgeevalueringen av forsøksordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet. Rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang, Proba samfunnsanalyse og Sintef.

Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved oppstart av forsøket, mens den andre og tredje (2017 og 2018) analyserte utviklingen hhv. ett og to år inn i forsøksperioden. Den fjerde var sluttrapport (2019) på det som formelt sett var første del av forsøket.

Denne rapporten er første rapport i det som er utvidelsen av forsøket, som startet i 2019 og er planlagt fram til 2022. Selv om forsøket adminsitrativt sett består av to deler, har det for deltakerkommunene i praksis vært én sammenhengende forsøksperiode (med visse unntak). Rapporten analyserer derfor hvordan utviklingen har vært i løpet av hele tidsperioden forsøket har pågått.

Årstall: 2021

Forfattere: Jonas Rusten Wang, Per Schanche, Kjell E. Værnor, Hege Askestad

Last ned


Artikkel

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte i perioden 2015-2019 et prosjekt i forbindelse med digitalisering av planprosesser som blant annet fokuserte på å få etablert digitale planregistre i alle landets kommuner. Å ha et fungerende digitalt planregister kan være tidsbesparende for interne prosesser i kommunen, gjør det enklere å dele planer og planinformasjon med eksterne brukere, og gjør kommunen godt rustet for å nyttiggjøre seg av eksisterende og kommende fellesløsninger og digitaliseringsinitiativer. I etterkant av 5-årsprosjektet ønsket KMD å vite hva som faktisk inngår i de digitale planregistrene, hvordan de brukes, og i hvilken grad de oppdateres.

Agenda Kaupang inviterte alle norske kommuner til å delta i en spørreundersøkelse om innhold og bruk av planregisteret. 144 kommuner besvarte undersøkelsen. Denne rapporten oppsummerer svarene og skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag på feltet. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Frank Haugan i Lade Agenda.

Årstall: 2021

Forfattere: Kjersti Nordskog, Gjermund Lanestedt, Cecilie Aagestad

Last ned


Rapport

Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

I perioden 2016–2019 har 119 kommuner slått seg sammen til 47 nye kommuner, og antall fylkeskommuner har blitt redusert fra 19 til 11 fylker. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Agenda Kaupang kartlagt og dokumentert erfaringene som nå er gjort i kommuner og fylker i sammenslåingsprosessene, blant annet for å bruke disse til å evaluere og eventuelt revidere inndelingsloven og veiledningsmateriell. Erfaringskartleggingen er har pågått i perioden juni til november 2020 og er dokumentert i denne rapporten.

Årstall: 2020

Forfattere: Kjell E. Værnor, Marit Brochmann, Cecilie Aagestad, Rune Holbæk, Øystein Lorvik Nilsen

Last ned


Rapport

Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU og Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og om-sorgstjenester. Rapporten består av to hoveddeler. Den første gjengir resultater fra en bibliometrisk analyse av vitenskapelige publikasjoner på dette feltet. I den andre delen legges det fram resultater fra en kartlegging av kommuners erfaringer med ulike aspekter ved FoUI-arbeidet i kommunal sektor.

Første del er skrevet av Dag W. Aksnes og Kristoffer Rørstad, NIFU. Eilin Ekeland, Cecilie Aagestad og Morten Stenstadvold, Agenda Kaupang, har utarbeidet andre del. Prosjektet er ledet av Ole Wiig, NIFU.

Årstall: 2021

Forfattere: Eilin Ekeland, Cecilie Aagestad, Morten Stenstadvold

Last ned


Rapport

Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Agenda Kaupang har, sammen med Tor-Egil Viblemo fra Oxford Research, gjennomført en evaluering på oppdrag fra Stortinget av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Formålet med evalueringen har vært å vurdere om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine oppgaver på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, og i tråd med hovedformålet for etableringen som er å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. I evalueringen har vi intervjuet en rekke personer både i NIM og fra øvrige virksomheter, og vi har gjennomført dokumentgjennomganger og intervjuer.

Årstall: 2020

Forfattere: Marit Brochmann, Gitte Haugnæss, Tom E. Markussen, Cecilie Aagestad

Last ned


Rapport

Undersøkelse om innbyggerforslag

Undersøkelse om innbyggerforslag

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi gjennomført en undersøkelse om innbyggerforslag i norske kommuner og fylkeskommuner. Ordningen med innbyggerforslag ble vedtatt av Stortinget i 2002 og tatt inn i kommuneloven i 2003. Ordningen er videreført i den nye kommuneloven. Det er et politisk ønske at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Tanken er at forslagsretten kan bidra til å kanalisere dette engasjement til det politiske systemet. Ordningen er ment å skulle fange opp det saksorienterte engasjementet i befolkningen og være et middel til å ta opp nye saker. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden april–oktober 2020 og sluttrapport levert i desember 2020.

Årstall: 2020

Forfattere: Per-Trygve Hoff, Jonas Rusten Wang, Morten Stenstadvold

Last ned


Rapport

Dataforvaltning og -deling i kommunene

Dataforvaltning og -deling i kommunene

Det er et mål å få til næringsutvikling og innovasjon basert på data som kommunene tilbyr eller gjør tilgjengelig for viderebruk. Etter hvert som kommunene digitaliserer sine tjenester og gjør data om disse tjenestene tilgjengelige, utvikler både næringslivet og offentlig sektor løsninger og produkter som det er etterspørsel etter nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon ved årsskiftet 2020/2021. Kunnskapsgrunnlaget om kommunenes rolle som dataforvalter og datatilbyder er imidlertid fragmentert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor hatt behov for mer kunnskap om status i kommunenes arbeid med å forvalte og dele data for viderebruk. Denne rapporten skal bidra til å gi et bedre kunnskapsgrunnlag på feltet.

Årstall: 2020

Forfattere: Tom E. Markussen, Gjermund Lanestedt, Kristin Brænden, Morten Stenstadvold, Øystein Lorvik Nilsen

Last ned


Rapport

Kartlegging av hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden

Kartlegging av hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden

Agenda Kaupang har utført prosjektet «Kartlegging av hvilke erfaringer statlige virksomheter har med å følge opp inkluderingsdugnaden» for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det overordnede formålet med kartleggingen er å få oversikt over hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden, gjennom å kartlegge hva statlige virksomheter har meldt inn om arbeidet med inkluderingsdugnaden i årsrapportene for 2018. Den metodiske innretningen er kvalitativ, og datainnsamlingen har blitt gjennomført i form av dokumentanalyse av 100 årsrapporter fra utvalgte statlige virksomheter, i tillegg til en gjennomgang av departementenes egen rapportering vedrørende inkluderingsdugnaden. Dokumentgjennomgangen av de statlige virksomhetene er supplert med semistrukturerte intervjuer med 24 virksomheter.

På et overordnet nivå viser kartleggingen at virksomhetene i hovedsak er positive til inkluderingsdugnadens intensjon, og ønsker å bidra. De fleste opplever imidlertid at det samtidig er utfordrende å nå 5-prosentmålet som er satt for dugnaden, og at det oppstår en rekke dilemmaer i arbeidet med dugnaden. Gjennomgangen av årsrapportene i kartleggingen viser at færre enn én av ti virksomheter nådde 5-prosentmålet i 2018. I oppfølgende intervjuer fremgår det at noen av dem som nådde målet, tilskriver dette tilfeldigheter, mens andre sier at de har jobbet systematisk med tiltak for å nå målet i 2018. Blant virksomheter som ikke nådde 5-prosentmålet for 2018, fremheves ulike utfordringer som avgjørende for at målet ikke ble nådd.

Årstall: 2020

Forfattere: Cecilie Aagestad, Marit Brochmann, Helga Wallin Moen

Last ned


Rapport

E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt

E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt

Det er et politisk uttalt mål at kommunene skal moderniseres og digitaliseres ytterligere for å møte fremtidens utfordringer. Digitale løsninger skal bidra både til å støtte opp om dagens praksis og arbeidsprosesser, samt til å utvikle nye og bedre helse- og omsorgstjenester. Direktoratet for e-helse ønsket bistand knyttet til kartlegging og sammenstilling av eksisterende kunnskap/litteratur om e-helse i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Tom E. Markussen og Eilin Ekeland fra Agenda Kaupang har utført oppdraget med scoping-review-metodikk. Rapporter, forskningsartikler og kommunale planer er inkludert. Resultatene er beskrevet i denne rapporten.

Årstall: 2020

Forfattere: Eilin Ekeland, Tom E. Markussen

Last ned


Artikkel

Raskere og bedre digitalisering med kommunalt samspill?

Raskere og bedre digitalisering med kommunalt samspill?

Kommunene ønsker å levere gode helsetjenester til innbyggere også i fremtiden, men digitalisering og innføring av e-helseløsninger har ikke en sentral plass i tjenesteutviklingen. Kan samarbeid på tvers av kommunegrensene bidra til at helsesektoren digitaliseres raskere? spør Eilin Ekeland og Tom E. Markussen i denne kronikken, publisert i Dagens Medisin 2.4.2020.

Årstall: 2020

Forfattere: Eilin Ekeland, Tom E. Markussen

Les mer


1 2 3 4 7