Rapport

Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Agenda Kaupang har, sammen med Tor-Egil Viblemo fra Oxford Research, gjennomført en evaluering på oppdrag fra Stortinget av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Formålet med evalueringen har vært å vurdere om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine oppgaver på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, og i tråd med hovedformålet for etableringen som er å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. I evalueringen har vi intervjuet en rekke personer både i NIM og fra øvrige virksomheter, og vi har gjennomført dokumentgjennomganger og intervjuer.

Årstall: 2020

Forfattere: Marit Brochmann, Gitte Haugnæss, Tom E. Markussen, Cecilie Aagestad

Last ned


Rapport

Undersøkelse om innbyggerforslag

Undersøkelse om innbyggerforslag

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi gjennomført en undersøkelse om innbyggerforslag i norske kommuner og fylkeskommuner. Ordningen med innbyggerforslag ble vedtatt av Stortinget i 2002 og tatt inn i kommuneloven i 2003. Ordningen er videreført i den nye kommuneloven. Det er et politisk ønske at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Tanken er at forslagsretten kan bidra til å kanalisere dette engasjement til det politiske systemet. Ordningen er ment å skulle fange opp det saksorienterte engasjementet i befolkningen og være et middel til å ta opp nye saker. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden april–oktober 2020 og sluttrapport levert i desember 2020.

Årstall: 2020

Forfattere: Per-Trygve Hoff, Jonas Rusten Wang, Morten Stenstadvold

Last ned


Rapport

Dataforvaltning og -deling i kommunene

Dataforvaltning og -deling i kommunene

Det er et mål å få til næringsutvikling og innovasjon basert på data som kommunene tilbyr eller gjør tilgjengelig for viderebruk. Etter hvert som kommunene digitaliserer sine tjenester og gjør data om disse tjenestene tilgjengelige, utvikler både næringslivet og offentlig sektor løsninger og produkter som det er etterspørsel etter nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon ved årsskiftet 2020/2021. Kunnskapsgrunnlaget om kommunenes rolle som dataforvalter og datatilbyder er imidlertid fragmentert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor hatt behov for mer kunnskap om status i kommunenes arbeid med å forvalte og dele data for viderebruk. Denne rapporten skal bidra til å gi et bedre kunnskapsgrunnlag på feltet.

Årstall: 2020

Forfattere: Tom E. Markussen, Gjermund Lanestedt, Kristin Brænden, Morten Stenstadvold, Øystein Lorvik Nilsen

Last ned


Rapport

Kartlegging av hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden

Kartlegging av hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden

Agenda Kaupang har utført prosjektet «Kartlegging av hvilke erfaringer statlige virksomheter har med å følge opp inkluderingsdugnaden» for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det overordnede formålet med kartleggingen er å få oversikt over hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden, gjennom å kartlegge hva statlige virksomheter har meldt inn om arbeidet med inkluderingsdugnaden i årsrapportene for 2018. Den metodiske innretningen er kvalitativ, og datainnsamlingen har blitt gjennomført i form av dokumentanalyse av 100 årsrapporter fra utvalgte statlige virksomheter, i tillegg til en gjennomgang av departementenes egen rapportering vedrørende inkluderingsdugnaden. Dokumentgjennomgangen av de statlige virksomhetene er supplert med semistrukturerte intervjuer med 24 virksomheter.

På et overordnet nivå viser kartleggingen at virksomhetene i hovedsak er positive til inkluderingsdugnadens intensjon, og ønsker å bidra. De fleste opplever imidlertid at det samtidig er utfordrende å nå 5-prosentmålet som er satt for dugnaden, og at det oppstår en rekke dilemmaer i arbeidet med dugnaden. Gjennomgangen av årsrapportene i kartleggingen viser at færre enn én av ti virksomheter nådde 5-prosentmålet i 2018. I oppfølgende intervjuer fremgår det at noen av dem som nådde målet, tilskriver dette tilfeldigheter, mens andre sier at de har jobbet systematisk med tiltak for å nå målet i 2018. Blant virksomheter som ikke nådde 5-prosentmålet for 2018, fremheves ulike utfordringer som avgjørende for at målet ikke ble nådd.

Årstall: 2020

Forfattere: Cecilie Aagestad, Marit Brochmann, Helga Wallin Moen

Last ned


Rapport

E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt

E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt

Det er et politisk uttalt mål at kommunene skal moderniseres og digitaliseres ytterligere for å møte fremtidens utfordringer. Digitale løsninger skal bidra både til å støtte opp om dagens praksis og arbeidsprosesser, samt til å utvikle nye og bedre helse- og omsorgstjenester. Direktoratet for e-helse ønsket bistand knyttet til kartlegging og sammenstilling av eksisterende kunnskap/litteratur om e-helse i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Tom E. Markussen og Eilin Ekeland fra Agenda Kaupang har utført oppdraget med scoping-review-metodikk. Rapporter, forskningsartikler og kommunale planer er inkludert. Resultatene er beskrevet i denne rapporten.

Årstall: 2020

Forfattere: Eilin Ekeland, Tom E. Markussen

Last ned


Artikkel

Raskere og bedre digitalisering med kommunalt samspill?

Raskere og bedre digitalisering med kommunalt samspill?

Kommunene ønsker å levere gode helsetjenester til innbyggere også i fremtiden, men digitalisering og innføring av e-helseløsninger har ikke en sentral plass i tjenesteutviklingen. Kan samarbeid på tvers av kommunegrensene bidra til at helsesektoren digitaliseres raskere? spør Eilin Ekeland og Tom E. Markussen i denne kronikken, publisert i Dagens Medisin 2.4.2020.

Årstall: 2020

Forfattere: Eilin Ekeland, Tom E. Markussen

Les mer


Rapport

Konsekvenser av frislipp av geodata

Konsekvenser av frislipp av geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ønsket en uavhengig vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester dersom betaling for data som det i dag betales for, bortfaller (såkalt "frislipp" av data). Videre en vurdering av styrker og svakheter med dagens finaniseringsmodeller for DOK-data (det offentlige kartgrunnlaget).

Det har vært gjennomført intervjuer, spørreundersøkelse og dialogmøte som del av oppdraget. Rapporten dokumenterer funn og gir anbefalinger til videre arbeid.

Årstall: 2019

Forfattere: Gjermund Lanestedt, Liv O. Rossow

Last ned


Rapport

Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Denne evalueringen har gått gjennom og vurdert to tilskuddsordninger på barnevernsområdet: tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet og tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. Formålet med evalueringen har vært å gi BFD et grunnlag for å vurdere om

► tilskuddene bidrar til å nå den enkelte ordningens mål
► hvorvidt ordningene treffer behovene til målgruppen
► tilskuddene blir forvaltet på en ressurseffektiv måte

Agenda Kaupang har vurdert tilskuddsordningene og forvaltningen av dem opp mot kriteriene effektivitet, måloppnåelse og treffsikkerhet.

Datainnsamlingen i evalueringen har bestått av dokumentgjennomgang samt intervjuer med representanter fra både forvaltningen og utvalgte organisasjoner. Det har også vært gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant organisasjoner i mottakergruppen for tilskuddene.

På et overordnet nivå mener vi begge tilskuddsordningene forvaltes effektivt, bidrar til å nå målene med ordningene, og treffer målgruppen, utsatte barn og unge og deres familier. Samtidig finner vi også forbedringsmuligheter knyttet til begge tilskuddsordningene.

Årstall: 2019

Forfattere: Marit Brochmann, Gitte Haugnæss, Tom E. Markussen

Last ned


Rapport

Erfaringer med inndeling og organisatorisk endring av fylkesmannsembetene

Erfaringer med inndeling og organisatorisk endring av fylkesmannsembetene

Rapporten er en deskriptiv sammenstilling av vurderinger og drøftinger fra en erfaringsdelingssamling mellom fylkesmannsembetene 9. oktober 2019 i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Temaet for erfaringsdelingen var inndelingen og den organisatoriske endringen av fylkesmannsembetene.
Deltakere var fylkesmenn og assisterende fylkesmenn i alle embetene samt lederen av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), til sammen 21 personer.

Årstall: 2019

Forfattere: Dag Stokland, Helle C. Parelius

Last ned


Artikkel

Samarbeidskultur på oppvekstfeltet i norske kommuner

Samarbeidskultur på oppvekstfeltet i norske kommuner

"Tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til kommunens innbyggere står sentralt innenfor oppvekstfeltet. Samtidig har det ofte vist seg vanskelig å lykkes med det tverrfaglige samarbeidet i praksis."

Klikk på "Les mer" for hele artikkelen, publisert i Stat & Styring (betalartikkel).

Årstall: 2019

Forfattere: Jon Anders Lone, Kjell E. Værnor

Les mer


1 2 3 4 7