Skip to content

Rapport

Forstudie: Geografiske grunndata for Norge

Forstudie: Geografiske grunndata for Norge

Agenda Kaupang har på selvstendig grunnlag utarbeidet rapporten, men vi har hatt gleden av å kunne spille på en referansegruppe oppnevnt av Kartverket. Det å identifisere særlig viktige data for samfunnet er noe flere sektorer er opptatt av, i tilretteleggingen for dataøkonomien. Implementering av flere nye EU-direktiver og lover på området har også aktualisert temaet. Vi har i vårt arbeid sett både til andre domener og til hva våre naboland gjør. Offentlig datapolitikk kan på mange måter sies å være i støpeskjeen for tiden. Rapporten gir ikke alle svar, men må ses som en start på et krevende og langsiktig arbeid. Vi har derfor kalt rapporten for en «forstudie», og går ut fra at både Kartverket og departementet vil jobbe videre med flere av problemstillingene rapporten reiser.

Årstall: 2022

Forfattere: Kjersti Nordskog, Gjermund Lanestedt

Last ned


Rapport

Evaluering av KulturArvOpplevelser

Evaluering av KulturArvOpplevelser

Tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser ble vedtatt i november 2017 og utlyst av Buskerud fylkeskommune første gang i 2018 som et tverrfaglig program for å tilrettelegge for reiselivsopplevelser med utgangspunkt i kulturarven. Ved å kombinere kulturminner og kulturarv med mat og natur, skulle programmet bidra til utvikling av kommersielle og markedstilpassede produkter med mål om økt omsetning og helårsbesøk. De senere årene er ordningens innretning justert, samtidig som den har blitt utvidet til hele Viken.
Agenda Kaupang og Insam har på oppdrag fra Viken fylkeskommune evaluert KulturArvOpplevelser. Datainnsamlingen har bestått av en spørreundersøkelse, en rekke intervjuer, dokumentgjennomgang og observasjon av saksbehandling.

Årstall: 2022

Forfattere: Tom E. Markussen, Martin Austvoll Nome, Gitte Haugnæss

Last ned


Rapport

Evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten i Oslo

Evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten i Oslo

I byrådsplattformen for perioden 2015–2019 ble det lagt føringer for at styringen i Oslo kommune skulle være basert på tillit og at byrådet ville «gjennomføre forsøk i et utvalg bydeler med alternativer til bestiller-utfører-modellen» og «vurdere en alternativ organisering av tjenester og eldreomsorg». I denne rapporten evalueres tillitsmodellen i hjemmetjenesten i Oslo kommune.

Årstall: 2022

Forfattere: Per Schanche, Cecilie Aagestad, Hege Askestad, Kjell E. Værnor, Marit Brochmann

Last ned


Rapport

Frivillige organisasjoner og integrering: Utredning av kompetansesenter for frivillig innsats

Frivillige organisasjoner og integrering: Utredning av kompetansesenter for frivillig innsats

Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet «Utredning av kompetansesentre for frivillig innsats for integrering», som ideas2evidence og Agenda Kaupang har gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektet er en oppfølging av strategien «Hverdagsintegrering - Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021–2024».

Årstall: 2022

Forfattere: Cecilie Aagestad, Tom E. Markussen, Guro Schmidt Øvregard, Eivind Hageberg (ideas2evidence), Inger Nordhagen (ideas2evidence), Malin Dahle (ideas2evidence), Hanna Jones (ideas2evidence), Eva Kristoffersen (ideas2evidence), Linn Synnøve Skutlaberg (ideas2evidence)

Last ned


Rapport

Førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter

Førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomført en kartleggingsundersøkelse blant sykepleieledere. Formålet med kartleggingen har vært å dokumentere status og utfordringsbilder om rammevilkår, ansvar og myndighet, prioriteringer, handlingsrom og arbeidsmiljøforhold blant førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter som i sykehjem, hjemmesykepleien og i somatiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten.

Årstall: 2022

Forfattere: Cecilie Aagestad, Marit Brochmann

Last ned


Artikkel

Samskapende saksbehandling

Samskapende saksbehandling

Dagens velferdsmodell er ikke bærekraftig og kommunen må skape velferd på nye måter. Det er ikke lenger nok å gjøre tingene på nye måter, men vi må også gjøre nye ting. Saksbehandlingsfunksjonen er navet i en strategisk dreining i og av helse- og omsorgstjenestene og en direkte premissgiver for hvordan innbyggerne hjelpes og for hvordan ressursene i tjenestene anvendes.

Årstall: 2022

Forfattere: Rune Holbæk, Lisbet Kjøniksen

Last ned


Rapport

Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Agenda Kaupang gjennomfører en følgeevaluering av arbeidsmiljøsatsingen på oppdrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Denne rapporten er en midtveisevaluering av arbeidsmiljøsatsingen. Midtveisevalueringen er gjennomført fra 1. november 2019 til 31. desember 2021.

Årstall: 2023

Forfattere: Cecilie Aagestad, Marit Brochmann, Gitte Haugnæss, Jon Anders Lone, Martin Austvoll Nome

Last ned


Rapport

Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024

Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomfører Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad en følgeevaluering av fem tiltak som inngår i kompetansesatsingen «Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansesatsing for det kommunale barnevernet 2018–2024». Kompetansesatsingen angir retningen for ønsket kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunalt barnevern. Satsingen har følgende to hovedmål: 1) Økt kvalitet i kommunens tilbud til barn, ungdom og familier, og 2) Forberede kommunene på barnevernsreformen som trådte i kraft 1. januar 2022.

Årstall: 2022

Forfattere: Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad

Last ned


Artikkel

Små skritt mot et bedre inntektssystem

Små skritt mot et bedre inntektssystem

La alle kraftpengene gå inn i inntektsutjevningen! Det vil fremdeles være lukrativt å være kraftkommune.
Utvalget som har sett på nytt inntektssystem, har levert sin innstilling, en NOU på 294 sider. Utvalget foreslår noen forsiktige endringer i riktig retning. Rapporten er en flott innføring i det kommunale inntektssystemet.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox

Les mer


Rapport

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. I denne rapporten trekker vi fram de kommunene som har vist best styring i året som gikk, 2021. Vi håper vi kan bidra til utvikling i kommunesektoren ved å vise fram de flinkeste kommunene.

Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Noen av kommunene med best resultater blir presentert litt mer. Vi håper analysen kan være til nytte for kommuneledere som vil forbedre resultatene. Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS. Agenda Kaupang har hatt det hele og fulle faglige ansvar for analysen.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk, Einar Stephan

Last ned


1 2 3 4 10