I MEDIA

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

  • 04/02/2021 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt hva det er som eventuelt hindrer bruk av planregisteret som grunnlag for andre oppgaver.
Les mer

Viktige erfaringer fra sammenslåtte kommuner

  • 28/01/2021 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommune- og regionreformen førte til at antall kommuner i Norge ble redusert fra 428 til 356. En ny rapport viser hvilke erfaringer de sammenslåtte kommunene har gjort seg i prosessen, og gir seks råd til kommuner som vurderer å slå seg sammen. Rapporten, som er utarbeidet av Agenda Kaupang, viser at det varierer hvordan sammenslåingsarbeidet er gjennomført og organisert i de ulike kommunene.
Les mer

Sterk økning i forskning relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester

  • 21/01/2021 | NIFU
På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU og Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og om-sorgstjenester. Rapporten består av to hoveddeler: en bibliometrisk analyse av vitenskapelige publikasjoner innen feltet, og en kartlegging av kommuners erfaringer med ulike aspekter ved FoUI-arbeidet (forskning, utviklingsarbeid og innovasjon) i kommunal sektor.
Les mer

Ny rapport om innbyggerforslag

  • 22/12/2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Innbyggerforslag er relativt lite brukt i norske kommuner og fylkeskommuner, men ordningen har støtte som kanal for lokaldemokratisk deltakelse. Det viser en ny rapport Agenda Kaupang AS har laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Les mer

Fikk overlevert evaluering av NIM

  • 19/12/2020 | Stortinget
Stortingets presidentskap fikk fredag 18. desember 2020 oversendt rapporten fra Agenda Kaupang om evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).
Les mer