skip to Main Content
I MEDIA

Fikk overlevert evaluering av NIM

  • 19/12/2020 | Stortinget
Stortingets presidentskap fikk fredag 18. desember 2020 oversendt rapporten fra Agenda Kaupang om evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).
Les mer

Bjerkvik er nøkkelen

  • 17/12/2020 | Fremover
Hålogalandsbrua står i veien for at Narvik sentrum kan få vekst som følge av Forsvarets satsing i Evenes. Bjerkvik er nøkkelen for vekst i Narvik (...) En rapport laget av konsulentselskapet Agenda Kaupang konkluderer med at det vil være snakk om i overkant av 500 tilflyttere i to bølger med tilflyttere, den første bølgen allerede i 2022.
Les mer

Ta del i budsjettprosessen

  • 07/12/2020 | Hareid kommune
Kostnadsanalyse av pleie- og omsorgstenestene i Ulstein kommune 2019, utført av Agenda Kaupang, er del av budsjettdokumentene.
Les mer

Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak

  • 30/11/2020 | Tidsskrift for boligforskning
I artikkelen ser vi på argumentene for områdesatsinger i norsk bypolitikk som en bakgrunn for å diskutere foreliggende forskning av slike satsinger (...) For eksempel vurderte konsulentene som gjennomførte sluttevaluering av første fase av Groruddalssatsingen (2007–2017), det dit hen at de ikke hadde grunnlag for å foreta «måling av mulige resultater/effekter» (Agenda Kaupang mfl., 2016, s. 175) (...)
Les mer

Kommunestyremøtet 23. november

  • 24/11/2020 | Hareid kommune
Svar frå kommunedirektøren: Som eit ledd i omstillinga, men og med klar referanse til Hareid kommune sin økonomi har Agenda Kaupang vore engasjert for å vurdere vår evne til å differensiere tenestetilbodet innan pleie- og omsorg – fokus på demografi og framskriving av tenester. Agenda Kaupang kjem med forslag til mulege vegval. Rapporten frå Agenda Kaupang vil gje oss gode råd når det gjeld tenesteutvikling og er eit vesentleg verkty for omstilling – til revisjon av omsorgsplan/strategiplan for Velferd og Bustadsosial Handlingsplan, som no skal reviderast.
Les mer