I MEDIA

Milepæl nådd i evalueringa av oppvekstavdelinga

  • 31/10/2022 | voss-herad.no
Hausten 2021 vart det sett i gang ei evaluering av kommunalavdelinga oppvekst. Det kom då inn mange gode innspel frå leiarar, tilsette og tillitsvalte i avdelinga. Frå juni i år valte rådmannen å sjølv ta ansvaret for evalueringa. Det vart òg tatt ei avgjerd om å styrka arbeidet med evalueringa ved å søkja ekstern bistand. Etter ein anbodsrunde vart Agenda Kaupang valt til å gjennomføra oppdraget. Dei fyrste funna i kartlegginga er no presenterte.
Les mer

Stor interesse for helseforskning i kommunene

  • 31/10/2022 | forskningsradet.no
I 2021 startet det opp en rekke helseprosjekter som har samarbeid med en eller flere kommuner. Kommunene deltar for eksempel i forskning på behandling av kroniske smerter og betydningen av sosiale medier for psykisk helse blant ungdom.
Les mer

Kåret til 72. beste kommune

  • 03/10/2022 | oavis.no
Nordre Follo har klatret totalt sett fra 85. til 72. plass i Norge på årets kommunebarometer. Resultatene har blitt forbedret i nesten alle sektorer, bortsett fra grunnskole og barnehage.
Les mer

Nødvendig modernisering av Samordna opptak

  • 23/09/2022 | sikt.no
Samordning av studieopptaket har vært en ubetinget suksess i 25 år, og har spart utdanningssektoren for 240 millioner (2020 kroner) årlig. 27 universiteter og høgskoler og 27 fagskoler deltar nå i det samordnede opptaket, og i 2021 var det mer enn 150.000 søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, og nesten 16.000 søkere til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.
Les mer

Sløsing og prestisje i Vestre Toten

  • 14/09/2022 | oa.no
På møtet 1. september fattet kommunestyret i Vestre Toten med knappest mulig flertall vedtak om bygging av nytt storkjøkken og vaskeri på Gjestrumfeltet. Dette er en utbygging Senterpartiet har vært sterkt mot.
Les mer