skip to Main Content
I MEDIA

Overlegen feiring av overlegen jubilant

  • 15/09/2021 | Norsk Overlegeforening
Siste post på feiringens første dag, var en ekte klassiker i Legeforeningen-sammenheng: Sykehusdebatt! Grunnlaget for debatten var en ny rapport fra Agenda Kaupang, bestilt av Overlegeforeningen.
Les mer

Barnehager og skoler i Aurskog-Høland

  • 27/08/2021 | Aurskog-Høland kommune
Barnehage- og skolebruksplanen skal gi grunnlag for langsiktig planlegging og prioritering for bruk og utbygging av barnehage- og skolebygg i tråd med nasjonale og kommunale målsetninger. Det ble i den sammenheng bestilt en fagrapport fra Agenda Kaupang. Den viser fordeler og ulemper ved mulige endringer i skole- og barnehagestrukturen i kommunen.
Les mer

Livshendelsen – Alvorlig sykt barn

  • 10/07/2021 | Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Statped, NAV, Direktoraret for e-helse, Flekkefjord kommune og KS
Det er mange som må jobbe sammen og bidra dersom vi skal lykkes med prosjektets målsetting. Disse virksomhetene er med i arbeidet.
Les mer

Regjeringen vil sikre at kommunene planlegger nok boliger for eldre

  • 26/06/2021 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
I 2019 og 2020 var det færre søkere til investeringstilskuddet. Helse- og omsorgsdepartementet ba Husbanken om å kartlegge årsakene til dette. Kartleggingen viser at fremdriften i kommunene har blitt forsinket av kommunesammenslåinger og korona-pandemien, og at dette er viktige årsaker til at det kom færre søknader. Samtidig har kommunene større oppmerksomhet på forebyggende innsats og hjemmebasert omsorg, noe som kan redusere behovene for kommunale bygg. Kartleggingen ble gjennomført med bistand fra Agenda Kaupang, og kan leses her.
Les mer

Gode tenester også i framtida!

  • 17/06/2021 | Ålesund kommune
Eit av dei mest kompetente miljøa i Noreg innan omstilling og utvikling i offentleg sektor ser positive muligheiter for Ålesund kommune. - Som dei fleste andre kommunar må Ålesund omstille måten vi leverer tenester på i framtida, seier Rune Holbæk frå Agenda Kaupang.
Les mer

Kartlegging av sykehjemstjenesten i Søndre Land

  • 14/06/2021 | Søndre Land kommune
Rådmannen mente det beste ville være å engasjere en ekstern konsulent for å kartlegge sykehjemstjenesten i Søndre Land. Agenda Kaupang fikk oppdraget i midten av mars i år, der de ble bedt om å kartlegge kommunens evne til å yte forsvarlige tjenester og beskrive dagens status.
Les mer

Ny rapport: Melhus blant landets best styrte kommuner

  • 03/06/2021 | Melhus kommune
Agenda Kaupang har foretatt en økonomisk analyse av alle landets kommuner på oppdrag fra Storebrand Livsforsikring. Temaene i analysen er kostnader, tjenestekvalitet og finanser og sammenligner styringen av norske kommuner i 2020. Når det gjelder kostnader er Melhus rangert som nr. 7. På kvalitet er vi nr. 39. I rapporten blir disse to variablene slått sammen til «mest effektiv», og da havner vi på tredje plass blant alle landets kommuner.
Les mer