Skip to content

Ny rapport: Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Agenda Kaupang har gjennomført en følgeevaluering av arbeidsmiljøsatsingen på oppdrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

I slutten av 2018 inngikk partene i trepartssamarbeidet – arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten – intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som gjelder i dag. IA-avtalen gjaldt for perioden 1. januar 2019–31. desember 2022. Partene i IA-avtalen har blitt enige om å forlenge intensjonsavtalen, slik at den gjelder frem til 31. desember 2024. Med IA-avtalen fulgte det endringer i mål og virkemidler. For å gjøre en offensiv innsats for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid ble det etablert en ny arbeidsmiljøsatsing som skulle bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for virksomhetene. Arbeidsmiljøsatsingen var basert på en fremvoksende, ny, felles forståelse mellom partene om hva arbeidsmiljøarbeid er. I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) etablerte partene et felles budskap: Arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Formålet med evalueringen har vært å kritisk gjennomgå og vurdere helheten, hovedmålene og produktene i satsingen. Forlengelsen av IA-avtalen har bidratt til en forlengelse av det pågående arbeidet i satsingen. Evalueringen er dermed ikke en sluttevaluering av satsingen, men en evaluering av status på arbeidet i satsingen så langt. I evalueringen har vi intervjuet sentrale personer for satsingen i STAMI, NAV, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Utgangspunktet for følgeevalueringen er at arbeidsmiljøsatsingen, via samhandling mellom de sentrale aktørene, utvikling av kunnskapsgrunnlag og produkter, og formidling til målgruppene, skal nå frem med budskapet og bidra til å nå IA-avtalens mål. På et overordnet nivå er følgeevalueringen bedt om å vurdere om hvordan arbeidsmiljøsatsingen er iverksatt og gjennomført, og hvilke virkninger eller effekter arbeidsmiljøsatsingen har, på de involverte aktørene, på partene i arbeidslivet, og etter hvert, på målgruppene for satsingen.

Vi vurderer arbeidsmiljøsatsingen etter fem evalueringskriterier:
► Effektivitet/implementering, som handler om hvordan arbeidsmiljøsatsingen er iverksatt og gjennomført
► Måloppnåelse, som handler om i hvilken grad arbeidsmiljøsatsingen når målene
► Relevans, som handler om hvorvidt arbeidsmiljøsatsingen fremstår som relevant for å løse behov og utfordringer
► Effekt, som handler om hvilke virkninger eller effekter arbeidsmiljøsatsingen har, på de involverte aktørene, på partene i arbeidslivet, og, etter hvert, på målgruppene for satsingen
► Levedyktighet/bærekraft, som handler om i hvilken grad produktene og aktivitetene i satsingen kan opprettholdes og videreutvikles, også etter at perioden for dagens IA-avtale er avsluttet

Rapporten bygger på en rekke ulike kilder. I perioden 2019 – 2022/2023 har det i alt blitt gjennomført 142 intervjuer med sentrale aktører i satsingen. I 2022/2023 har det blitt gjennomført 37 intervjuer med sentrale personer i STAMI, NAV, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vi har også gjennomført intervjuer med NHO, Spekter, Virke, LO, KS, Akademikerne, Unio og YS. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse til arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, offentlige arbeidsgivere og til et utvalg private virksomheter. I tillegg har vi gjennomgått relevante dokumenter.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Det er Marit Brochmann, Martin A. Nome og Cecilie Aagestad, med sistnevnte som ansvarlig konsulent, som har gjennomført evalueringen. Jon Anders Lone er kvalitetssikrer av evalueringen.

Foto: Adobe Stock