Bildet illustrerer kunstig intelligens med en mørk blå bakgrunn, pixler og en robothånd som møter en menneskelig hånd på midten.

Evaluering av Datatilsynets Sandkasse for kunstig intelligens

Forventningene til kunstig intelligens er høye, og det er indikasjoner på at bruk og utvikling er økende i Norge. Nå skal Agenda Kaupang evaluere et viktig virkemiddelet for etisk og ansvarlig utvikling – Datatilsynets regulatoriske sandkasse. Evalueringen gjøres i samarbeid med Per-Arne Andersen og Deloitte Advokatfirma, på oppdrag for Datatilsynet.

Bekymringer angående brudd på datavern og personvern, og manglende klarhet om juridiske konsekvenser er sentrale når foretak skal trekke fram hindringer i bruk av kunstig intelligens. Behovet for etisk og ansvarlig kunstig intelligens har vært på agendaen både i Norge og EU over noe tid. WEF har omtalt kunstig intelligens som en av de fremvoksende teknologien med størst skade-potensiale. Verdens helseorganisasjon (WHO) har videre løftet behovet for etikk, regulering og styring av kunstig intelligens innen helse. For å svare ut behovet for å prøve ut nye teknologier, lovreguleringer og forretnings-modeller innenfor gitte rammer har en rekke europeiske land innført, eller planer om å innføre, en regulatorisk sandkasse. Den første sandkassen ble lansert i England allerede 2016, med et bredt nedslagsfelt. Siden åpningen har mer enn 550 firmaer søkt om å få benytte seg av sandkassen i England, innen områder som kunstig intelligens, blockchain, analytics, finans, crypto, digital ID, governance, mv.

Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens ble etablert i 2020 som et prøveprosjekt for to år. Den overordnede målsettingen er å stimulere til utvikling og bruk av etisk og ansvarlig kunstig intelligens, fra et personvernperspektiv. Målgruppene er både private og offentlige virksomheter, Datatilsynet, enkeltpersoner og samfunnet. Sandkassen er viktig for å identifisere teknologiske muligheter innenfor rammene av personvernregelverket og gjennom dette stimulere til personvernvennlig innovasjon og digitalisering. Datatilsynet anser at Sandkassen fortsatt er i en tidlig fase og ønsker en evaluering som måler om arbeidet har den tiltenkte effekt opp mot den overordnede målsettingen.

Prosjektleder i Agenda Kaupang er Tom E. Markussen, og med Lars Øystein Eriksen og Morten Stenstadvold som prosjektmedarbeidere. Per-Arne Andersen fra Andersen Computing and Informatics er med som ekspertressurs innen kunstig intelligens og Steinar Østmoe fra Deloitte Advokatfirma er ekspertressurs innen personvern og ny teknologi.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock