Ny rapport: Evaluering av Viken fylkeskommunes tilskuddsordning KulturArvOpplevelser

Tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser ble vedtatt i november 2017 og utlyst av Buskerud fylkeskommune første gang i 2018 som et tverrfaglig program for å tilrettelegge for reiselivsopplevelser med utgangspunkt i kulturarven. Ved å kombinere kulturminner og kulturarv med mat og natur, skulle programmet bidra til utvikling av kommersielle og markedstilpassede produkter med mål om økt omsetning og helårsbesøk.

KulturArvOpplevelser er en støtteordning for prosjekter hvor næringsutvikling er et viktig element, mens fylkeskommunen har andre ordninger for prosjekter hvor frivilligheten har en sentral rolle. De senere årene er ordningens innretning justert, samtidig som den har blitt utvidet til hele Viken.

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har Agenda Kaupang og Insam evaluert tilskuddsordningen. Vi har undersøkt en rekke evalueringsspørsmål på temaområdene utforming, forvaltning, effekter, måloppnåelse, relevans og koherens.

Datainnsamlingen i prosjektet har bestått av en spørreundersøkelse, en rekke intervjuer, dokumentgjennomgang og observasjon av saksbehandling.

Etter vår vurdering fremstår KulturArvOpplevelser som en relevant og hensiktsmessig tilskuddsordning. KulturArvOpplevelser kan bidra til samarbeid mellom aktører innen kulturarv og i næringslivet. Det er et mål å få til mer samarbeid mellom slike aktører. Det er klare holdepunkter for at KulturArvOpplevelser faktisk økte graden av tverrfaglighet, det vil si samarbeid mellom aktører innen kulturarv og næring. Videre indikerer undersøkelsen at ordningen har et godt omdømme i målgruppen. Den oppfattes også som svært relevant for målgruppen.

Kulturarvaktører er ofte små og uprofesjonelle, mens næringslivsaktørene ofte er mer profesjonelle. Etter vår vurdering kan ordningen bidra til samarbeid og profesjonalisering av kulturarvsektoren. Etter vår vurdering støtter KulturArvOpplevelser opp om fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler. Ordningen innebærer mobilisering og samordning av ulike aktører lokalt og regionalt, slik at den samlede innsatsen medvirker til at utviklingen i fylket går i ønsket retning.

I rapporten er det flere anbefalinger om videreutvikling av tilskuddsordningen. Les rapporten i sin helhet her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Tom E. Markussen.

Foto: Jonas Ingstad Ørje