Bildet viser to mennesker på tur i naturen med ryggsekker og kart

Agenda Kaupang har utarbeidet forstudie om geografiske grunndata i Norge

Høsten 2022 utarbeidet Agenda Kaupang på vegne av Kartverket en forstudie om konseptet geografiske «grunndata» og hva det innebærer at noen geografiske datasett har en særlig betydning for viktig prosesser og bruksområder i samfunnet. Å få identifisert de viktigste geografiske datasettene er et av tiltakene i handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi, Alt skjer et sted.  

Det er flere sektorer som er opptatt av å identifisere de viktigste dataene i samfunnet, da dette blir viktig i tilretteleggingen for dataøkonomien, jf. Stortingsmelding 22 (2020-2021) Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon. I tillegg kommer EU med nye direktiver og lover som aktualiserer temaet.  

Målet for forstudien har vært å avklare hva som bør legges i konseptet geografiske grunndata, og hva det bør innebære at noen geografiske datasett har betydning for særlige viktige prosesser og områder. I tillegg gir rapporten en rekke anbefalinger og forslag til videre oppfølging. Det mest sentrale blant disse er å peke på behovet for en sterkere koordinering, styring og tilrettelegging for dataøkonomien. Dataene som pekes ut må gis en høyere status enn de har i dag. Oppgavene knyttet til verdikjeden for dataene må defineres som offentlige kjerneoppgaver og gis prioritet i budsjettsammenheng. Det er avgjørende at landets grunndata sikres forutsigbar kvalitet og tilgjengelighet, gjennom en robust offentlig finansiering. Rapporten viser også til hva som skjer på området grunndata i våre naboland, og hva som skjer innenfor andre domener. 

Rapporten om geografiske grunndata gir ikke alle svar, men kan sees på starten på et langsiktig arbeid. Agenda Kaupang har utarbeidet rapporten på selvstendig grunnlag, men har kunnet spille på en referansegruppe oppnevnt av Kartverket.  Les rapporten i sin helhet her

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Gjermund Lanestedt, med Kjersti Nordskog som prosjektmedarbeider.  

Foto: Shutterstock