Bildet viser helhetlig boligtrapp med 6 trinn

Helhetlig boligtrapp i Asker kommune

Agenda Kaupang har arbeidet sammen med Asker kommune om utvikling av en helhetlig boligtrapp med beregninger av fremtidige behov for boliger på de ulike trinnene. 

Prosjektet startet i juni 2021, og delrapport 1 ble overlevert til kommunen i november samme år. Rapporten ga anbefalinger ut fra en ventet økning i antall eldre, og målgruppen eldre ble prioritert i prosjektets første fase. Sluttrapport har nå blitt levert til Asker kommune, gjelder framtidig boligbehov for de tre viktigste målgruppe, og kommunen har nå har bestemt at oppfølging av rapporten og videreutvikling av boligtrappen er så viktig framover at dette legges rett under kommunedirektøren i porteføljestyringsverktøyet til kommunen.

Nåværende status viser at Asker kommune drifter en effektiv eldreomsorg, ved sammenligning med andre kommuner. Derimot foreligger det et potensial for dreining og effektivisering mot tidlig innsats og mestringsbaserte tjenester, innen tjenester til innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer eller som har funksjonsnedsettelser. Dette skyldes hovedsakelig en omfattende bruk av boligtrappens trinn 5 og 6.

Boligtrappen inneholder seks trinn og er koblet til kommunens helhetlige innsatstrapp:

  1. Private boliger med livsløpsstandard
  2. Private boliger uten livsløpsstandard
  3. Kommunalt disponerte boliger uten fast/stedlig bemanning
  4. Tidsbegrenset opphold i bolig og institusjon
  5. Boliger med døgntjenester
  6. Institusjon, langtidsopphold

Dette sier kommunedirektør Lars Bjerke om rapporten: Å forebygge behov for tjenester på de høyere trinnene, i møte med forventet befolkningsøkning og “eldrebølge”, er avgjørende for den fremtidige økonomiske bærekraften i kommunal sektor. Fremtidige utfordringer må møtes ved styrking av de lavere trinnene. Dette forutsetter målrettet, helhetlig, tverrsektoriell og langsiktig innsats, gjennom konkret oppfølging av rapportens anbefalinger”.

Kommunen har lagt ut sin presentasjon av rapporten og boligtrappen på sine sider her.

Ansvarlig for prosjektet i Agenda Kaupang er Rune Holbæk, Einar Stephan og Lisbet Kjøniksen.