Bildet viser kvinnelig sykepleier/lege med stetoskop rundt halsen og bruker et nettbrett.

Ny rapport: Førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomført en kartleggingsundersøkelse blant sykepleieledere. Formålet med kartleggingen har vært å dokumentere status og utfordringsbilder om rammevilkår, ansvar og myndighet, prioriteringer, handlingsrom og arbeidsmiljøforhold blant førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter.

Bakgrunnen for NSFs ønske om å innhente kunnskap om lederes rammevilkår er knyttet til landsstyrevedtak og strategiske formål. Ifølge landsstyrevedtaket skal sykepleieledere ha beslutningsmyndighet og rammevilkår for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse og det er en målsetting at flere sykepleiere innehar strategiske lederposisjoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten. NSFs hovedmål er at sykepleietjenesten skal ha en organisering, lederstruktur og rammevilkår for sykepleieledere som fremmer god kvalitet, god ressursutnyttelse, koordinerte og utviklende tjenester, og som gir gode fagmiljøer for studenter, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Med dette som bakgrunn er det en rekke forhold som undersøkes nærmere i denne rapporten for å gi innsikt i hva som kjennetegner førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter.

Rapportens hovedtemaer
Hva kjennetegner sykepleieledere som arbeider i førstelinjen i hjemmesykepleien, sykehjem og i somatiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten?
Hvilke rammevilkår har disse sykepleieledere for å lede og hvilke støttefunksjoner oppgir sykepleieledere at de har, og hvilke funksjoner ønsker de seg mer av?
Hva bruker de tiden sin på og hvilken beslutningsmyndighet oppfatter de at de har?
Et siste tema er hvilke arbeidsbetingelser og arbeidsmiljøforhold disse lederne arbeider under.

Utvalget består av 708 førstelinjeledere i sykehjem, hjemmesykepleie og fra somatiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Rammevilkår for førstelinjelederne har i denne undersøkelsen omhandlet tema som lederspenn, ressurstilgang når det gjelder stabs- og støtteressurser, hvilket behov og tilgang de har på ulike stabs- og støtteressurser.

Lederne har blitt stilt spørsmål om de har gjennomført en kartlegging av fremtidig kompetansebehov og bedt om å gjøre vurderinger rundt dagens kompetansesituasjon. Lederne ble bedt om å vurdere i hvilken grad det er behov for endringer innenfor virksomheten de leder, som behov for heltidsstillinger, flere ansatte, en annen kompetansesammensetning og behov for høyere kompetanse blant de ansatte. I undersøkelsen blir også lederne bedt om å vurdere i hvilken grad de opplever at de blir målt på en rekke ulike områder med betydning for deres lederpraksis. Innenfor temaet om ledernes arbeidsvilkår har de blant annet blitt stilt spørsmål om ulike krav de møter i arbeidet. I tillegg har de blitt stilt spørsmål om beslutningsmyndighet og støtte fra nærmeste leder.

Rapporten og resultater fra undersøkelsene kan leses i sin helhet her. Les også NSFs nyhetssak på deres sider her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Cecilie Aagestad og Marit Brochmann.

Foto: Adobe Stock