Skip to content

Samskaping politikk og administrasjon i strategiske planprosesser

Agenda Kaupang og Asplan Viak har nylig fullført storbyprosjektet «Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv». Gjennom program for storbyrettet forskning har Stavanger (prosjektledende by), Oslo, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Bærum, Trondheim og Drammen valgt å rette oppmerksomheten mot strategiske planer og strategiske planprosesser som et viktig virkemiddel for å styrke storbyenes samfunnsplanlegging.

Prosjektets mål har vært å undersøke hvordan strategiske planprosesser kan bli mer effektive, og hvordan strategiske planer kan bli bedre styringsverktøy. Virkemiddelet for å få det har vært å utforske samspill og dialog mellom politikk og administrasjon. Et viktig underliggende perspektiv har vært hvordan intensjonene og erfaringene med samskaping kan brukes til å forsterke dette samspillet.

Åtte anbefalinger til forbedring av strategisk planlegging

Storbyprosjektet kommer med åtte anbefalinger om hvordan den strategiske planleggingen kan forbedres. Dette bygger på funn som knyttet til samspill og dialog mellom politikk og administrasjon, samskaping til å forbedre det strategiske planarbeidet og mer effektive planprosesser og strategiske planer som bedre styringsverktøy. Helt forenklet er noen sentrale funn at:

  • Økt anvendelse av samskaping mellom politikk og administrasjon kan være med på å gi et sterkere politisk eierskap til både planprosesser og strategiske planer som bedre styringsverktøy.
  • Det er behov for å styrke den administrative og politiske kompetansen i samskapende planarbeid.
  • Storbyene ser at nytten av mer samskapende arbeid mellom politisk og administrativt nivå først og fremst kan hentes ut i tidlig planutviklingsfase.
Prosjektgjennomføring

Agenda Kaupang og Asplan Viak har samarbeidet om prosjektgjennomføringen. Prosjektet bygger på data fra ca. 100 intervjuer med ledende folkevalgte og administrative ledere i alle de åtte storbyene som er med i prosjektet. I tillegg har det vært gjennomført åtte digitale bysamlinger hvor hovedfunn og bykarakteristiske trekk har blitt kvalitetssikret og satt under diskusjon. Nettverksgruppa som har blitt utnevnt av dette prosjektet har bidratt med konstruktive råd og innspill til innhold og utforming underveis.

Ansvarlige rådgivere i prosjektgjennomføringen og utarbeidelse av rapport har vært Jan Sivert Jøsendal (Agenda Kaupang) og Erik Plathe (Asplan Viak). Jan Sivert Jøsendal har vært ansvarlig prosjektleder og hovedredaktør. Prosjektteamet for øvrig har bestått av Marit Selberg Sigurdsson og Kristin Karlbom Dahle fra Asplan Viak, og Bjørn Brox, Øystein Granheim og Kjell Egil Værnor fra Agenda Kaupang.

Sluttleveransene består av en skriftlig hovedrapport, “Samskaping politikk og administrasjon i strategiske planprosesser”, og to lysbildeversjoner i kort og lang utgave. Det er lagt vekt på at både rapport og lysbildepresentasjoner skal kunne brukes aktivt av storbyene og andre kommuner etter at prosjektet er avsluttet.

 

Foto: Shutterstock. Logo: KS, Asplan Viak