skip to Main Content

Rapport

En naturlig avslutning på livet

Dette aktuelle oppdraget har fokusert på pasienter med behov for lindrende behandling ved livets slutt. I rapporten er forløpet avgrenset til å starte når livsforlengende behandling ikke lenger skal videreføres og frem til dødsøyeblikket.

Et overordnet mål må være at de døende og deres pårørende blir ivaretatt på best måte. Vurderingen i rapporten er at antallet pasienter som dør i eget hjem i dag, er relativt lavt og at økning i andel hjemmedød inngår som en klar intensjon i samhandlingsreformen.

I Norge ligger alt til rette for å organisere en god hjemmedød. Det er derfor en utfordring at vi nå har den laveste andelen i Europa. Det er ulik holdning i utvalgskommunene til hjemmedød hos ansatte, brukere og pårørende. For å tilrettelegge et godt palliativt tilbud trenger kommunene å styrke kompetansen hos ansatte, sikre tverrfaglig samarbeid, etablere gode styringsverktøy og tydeliggjøre ansvarsforhold knyttet til styring av tiltakskjeden. I dette arbeidet spiller lege ressursene en viktig rolle.

I utvalgskommunene er det variabelt hvor godt denne er integrert med de øvrige pleie- og omsorgstilbudet i kommunen.
Istedenfor å etablere egne palliative enheter i den enkelte kommune, kan en med fordel satse på å styrke kompetansen til de ansatte både i sykehjem og i hjemmetjenesten - ut fra en filosofi om at den palliative sengen er der pasienten befinner seg til enhver tid. Døden er en naturlig avslutning på livet, og kommunen er medansvarlig for at avslutningen skal skje på en verdig måte.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Diakonhjemmet Høyskole og Deloitte.

Årstall: 2012

Forfattere: Rune Holbæk

Last ned


Rapport

Evaluering av styrene i helseforetakene

Helse- og omsorgsdepartementet har engasjert Agenda Kaupang til å gjennomføre en evaluering av rolle og funksjon for styrene for de regionale helseforetakene og helseforetakene. Evalueringen er en del av en bredere evaluering av de regionale helseforetakenes rolle og funksjon. Vi har i evalueringen valgt å legge hovedvekten på å innhente synspunkter fra styrene selv, både på RHF- og HF-nivå. Hovedproblemstillingen er om styrene bidrar til å fylle rollene de var tiltenkt, og hvilken merverdi de gir i et styringsmessig perspektiv. Vi har også sett på styrenes arbeidsform, vurdert ut fra anbefalte kjennetegn for godt styrearbeid. Kartleggingen har omfattet en spørreundersøkelse blant styrene og administrerende direktører i alle helseforetakene samt ordførere og fylkesordførere i landet, dybdeintervjuer med styrer og administrerende direktører på RHF-nivå og HF-nivå, samtaler med sentrale helsebyråkrater og gjennomgang av styringsdokumenter.

Årstall: 2012

Forfattere: Audun Korsvold, Per-Trygve Hoff

Last ned


1 4 5 6
Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link