skip to Main Content
I MEDIA

Konsekvenser av frislipp geodata

  • 30/04/2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.
Les mer

Ny organisering i pleie og omsorg

  • 18/04/2020 | Kvam herad
På bakgrunn av økonomiske utfordringar innan pleie og omsorg over fleire år vart det hausten 2018 gjennomfør ei analyse av tenesta. Agenda Kaupang bistod kommunen i arbeidet. Pleie og omsorgstenesta vart frå 30. mars 2020 organisert i tre fagavdelingar: tenester til heimebuande, heildøgstenester og tenester til personar med utviklingshemming.
Les mer

19 millioner til StimuLab-leverandører

  • 17/04/2020 | Digitaliseringsdirektoratet
Tildelingen av 19 millioner StimuLab-kroner til private næringsaktører markerer startskuddet for en rekke spennende innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.
Les mer

Om 10-FAKTOR

  • 26/03/2020 | KS
10-FAKTOR er en undersøkelse som skal danne grunnlaget for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Hvordan fungerer 10-FAKTOR? På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang kartlagt hvordan kommuner følger opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen, hvordan kommuner arbeider med slik oppfølging, og synliggjøring av tiltak som benyttes

Les mer

Rapport om nyankomne flyktninger

  • 20/03/2020 | NTB
Det er et viktig mål i norsk integreringspolitikk at flyktninger som bosettes i Norge får brukt sin formelle og uformelle kompetanse i arbeidslivet. Nå har Fafo og Agenda Kaupang lansert en ny rapport som undersøker to tiltak myndighetene har iverksatt for å nå denne målsettingen.
Les mer