Skip to content
Bildet viser en gruppe mennesker som sitter rundt et bord å jobber med bøker og nettbrett.

Evaluering av prosjekt Større mangfold – friere valg

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Bufdir evaluert prosjektet Større mangfold – friere valg, et ettårig prosjekt med gjennomføring i 2022.

Hensikten med har vært å bidra til kompetanseheving om kjønnsperspektiver hos karriereveiledere og andre i skolen som har betydning for unges utdanningsvalg, å avdekke regionale og lokale barrierer mot økt kjønnsbalanse innen utdanning, og utvikle samordnede tiltaksplaner for å sikre kjønnsperspektiver i karriere- og utdanningsveiledningen.

Evalueringen har undersøkt hvordan prosjektet har blitt gjennomført, og oppfattet av de som har bidratt og deltatt. Med det som utgangspunkt har også prosjektets relevans, måloppnåelse og bærekraft blitt vurdert, samt hvorvidt, samt om det fremstår som egnet som utgangspunkt for å utvikle nye tiltak rettet mot å styrke karriereveiledernes og skolenes kompetanse om kjønn og utdanningsvalg.

Resultatene viser overordnet blant annet at man gjennom prosjekt Større mangfold – friere valg har utviklet et sett med verktøy og introdusert en metodikk som kan være nyttig i dette arbeidet, men at det vil kreve mer arbeid for å spre både verktøy og arbeidsmetodikken til de relevante målgruppene.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Marit Brochmann, Martin Austvoll Nome og Cecilie Aagestad.