Skip to content
Bildet viser en gruppe eldre mennesker på en benk i en park. Noen leser på mobilen, en leser bok, en strikker.

Hva skal til for å skape gode helse- og velferdstjenester i din kommune?

I alle norske kommuner stiger behovet for helse- og velferdstjenester. Samtidig ser vi en økende utfordring med rekruttering og å få de økonomiske rammene å strekke til. I presset mellom forventinger og muligheter er det krevende å være politiker, leder og ikke minst ansatt.

Vår erfaring er at ikke bare omfanget av ressurser (ansatte og penger) er viktig, men også hvordan disse benyttes. Dette stiller en særskilt utfordring for politisk og administrativt lederskap i kommunene i hvordan de legger grunnlaget for å kunne «skape den gode vakten» for sine ansatte. En vakt kan kjennetegnes ved effektiv drift, god tjenestekvalitet og et godt arbeidsmiljø. En forutsetning for å få til dette er en god dimensjonering av tjenester, tildeling av tjenester og ikke minst leveranse av tjenester til våre innbyggere.

Hvordan går egentlig utviklingen innen kommunale pleie- og omsorgstjenester?

Vi i Agenda Kaupang har spesialisert oss i å bistå kommuner i å vurdere hvordan de dimensjonerer, tildeler og leverer tjenester på et mer detaljert nivå enn det vi finner i offentlige registre (KOSTRA).

Hvordan har utviklingen gått de siste fem årene?

Trendanalyser av detaljerte regnskapsgjennomganger i over 70 kommuner de siste årene viser at den største gruppen «Andre brukere, i hovedsak eldre» har vokst mer enn lønns- og prisveksten skulle tilsi. Mer overraskende for mange er det at kostnadene knyttet til personer med utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemming vokser enda sterkere, og særlig for personer under 18 år. Dette skyldes blant annet endringer i tilskuddsordninger og mer omfattende boligtilbud for både barn og voksne. Vi ser også en større vekst i pleie- og omsorgstjenester til personer med psykisk helse og rusrelaterte utfordringer. Andelen innbyggere som mottar pleie- og omsorgstjenester har ikke endret seg voldsomt. Antall sykehjemsbeboere er stabilt mens dekningsgraden for personer over 80 år er synkende (flere eldre). Det er lite endring i korttidsplasser og en reduksjon i somatiske langtidsplasser. Antall hjemmetjenestemottakere er også stabilt. Det ytes mer helsehjelp og mindre praktisk bistand. Vi ser lite endring i omfanget av boligtilbud i privat regi, med ambulant eller permanent kommunal bemanning. En sterkere satsing på bolig- og tettstedsutvikling er et viktig grep for å møte veksten blant eldre generelt og demensutfordringer spesielt.

Helse- og omsorgtjenestene kan ikke løse vekstutfordringene alene

Vi ser en klar trend til at flere og flere kommuner jobber godt med å utvikle «helhetlige innsatstrapper» hvor kommunenes pleie- og omsorgstjenester er riktigere dimensjonert og hvor tjenestene bygger bedre opp under hverandre. De mest proaktive kommunene inkluderer alle kommunalområder for å styrke innbyggeres mulighet til å leve gode og selvstendige liv og sikre mer bærekraftige kommunale tjenester.

Stor oppmerksomhet rundt utfordringene

Rune Holbæk er gruppeleder for økonomi og tjenesteutvikling i Agenda Kaupang. Han har vært på besøk hos NRK P1 i programmet “Dagens” for å snakke om status i kommunene, utfordringer og resultater fra vår kommuneindeks – Norges beste styrte kommuner. Hør hele innslaget her (fra kl. 13:15.30).

Foto: Adobe Stock