Bildet viser ansatte fra Halogen, Knowit og Agenda Kaupang samlet innendørs som sitter i sofa og på bord.

Agenda Kaupang bidrar til fremtidens varsel av naturfare

På oppdrag fra Meteorologisk institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk rikskringkasting AS (NRK) skal Agenda Kaupang sammen med Halogen og Knowit undersøke nærmere hvordan farevarsler passer inn i brukeres hverdag og hvordan det påvirker deres gjøremål. 

Alle i Norge kan ha behov for å bli varslet om naturfarer, for å trygge seg selv, sine nærmeste, sine eiendeler og infrastruktur. MET og NVE varsler om naturfarer, og NRK er en viktig kanal for å nå ut til publikum med varslene. Målet er å forebygge tap av liv og verdier. Da må alle som kan bli berørt motta varslene, forstå konsekvensene av det som varsles og ta hensyn til det når de planlegger sine gjøremål.

Prosjektet skal fokusere på hvordan de ulike aktørene i lokalsamfunnet kan bli bedre rustet til å håndtere en varslet naturfare. Overordnet mål for prosjektet er økt trygghet og redusert skadeomfang som følge av bedre varsling av naturfarer.

Hvert år sender MET og NVE ut flere tusen varsler om naturfarer. MET varsler været, og NVE varsler flom og skred.

Når det i dag varsles om en naturfare gjelder varselet ofte for store geografiske områder. Selv om det varsles på bakgrunn av et stadig forbedret prognosegrunnlag og gode faglige vurderinger, kan det være vanskelig å si med stor nok nøyaktighet hvor og når det varslede været eller naturfaren vil inntreffe. Dette er en utfordring ved å formidle et farevarsel. For noen kan det oppleves som at de drukner i varsler, uten at de opplever at det får (store nok) konsekvenser for dem. Andre igjen synes de får for få varsler. Over tid vil opplevelsen av dette ha betydning for befolkningens tillit og deres håndtering av varslene de mottar.

Klimaendringene fører med seg mer uvær, som igjen kan føre til enda flere farevarsler. Det er viktig at kommune-Norge gjør sitt for å tilpasse seg klimaendringene. Klimatilpasning er og forblir viktig for innbyggere, lokale beredskapsaktører, næringsliv og kommuner. Prosjektet Agenda Kaupang skal delta i skal bidra til at det legges bedre til rette for dette i fremtiden.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Kjersti Nordskog og Gjermund Lanestedt.

Bilde: F.v. Åsmund Eikenes, Merete Bertheau, Thiago Freitas, Elin Skogstad, Anne Zanussi, Kjersti Nordskog, og Gjermund Lanestedt. Foto: Frida Klockmann