Bilde i farger som viser fjell i Lofoten med snø på toppen, en brygge i bakgrunnen og en båt som kjører på vannet

På oppdrag fra NFD skal Agenda Kaupang evaluere BarentsWatch

Agenda Kaupang skal på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomføre en evaluering av BarentsWatch

BarentsWatch har vært i drift i over ti år og har utviklet seg betydelig siden oppstarten i 2012: antall tjenester har økt vesentlig, brukergruppen har endret seg og tjenestene er ikke lenger utelukkende rettet mot kyst- og havområder. Det kommer stadig nye forslag til tjenesteutvikling som vil innebære at BarentsWatch sitt virkeområde ytterligere utvides. Dette er ikke i seg selv problematisk, men det kan utfordre formål og gjøre prioriteringer mer krevende. Disse utfordringene forsterkes av at BarentsWatch er en del av Kystverket som styres i tråd med reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og DFØs veileder i etatsstyring, og at det samtidig foreligger et eget styringsdokument for BarentsWatch. Dette utgjør bakteppet for evalueringen.

Hensikten med evalueringen er blant annet å få belyst følgende tema:

  1. Måloppnåelse – om BarentsWatch har oppnådd de målene som er fastsatt for programmet
  2. Effektivitet – hvorvidt måloppnåelsen har vært kostnadseffektiv, og om styringen, organiseringen og finansieringen av BW legger til rette for effektiv drift og tjenesteutvikling
  3. Mulig videreutvikling – hvordan BW kan videreutvikles i årene fremover for å øke samfunnsnytten, nytten for brukerne og/ eller effektiviteten i drift og tjenesteutvikling

Arbeidet med evalueringen starter i desember 2022 og skal ende med en rapport til Nærings- og fiskeridepartementet i oktober 2023.

Ansvarlig for oppdaget i Agenda Kaupang er Tom E. Markussen.

Foto: Adobe Stock