Illustrasjonsbilde som viser små klosser og diagrammer som står på et nettbrett med grafer

Er administrasjonen i din kommune riktig dimensjonert?

Får tjenestene den hjelpen de trenger? Og kan du samtidig forsvare ressursbruken? Med Administrasjonsanalysen får du svaret på disse spørsmålene.

Agenda Kaupang har byget opp en database fra over 100 kommuner, med årsverk i ulike administrative roller. De siste to årene har vi også utvidet databasen med detaljerte regnskapstall for administrative funksjoner. Denne databasen danner grunnlaget for administrasjonsanalysen av årsverk og ressursbruk for norske kommuner. Alle kommuner vil kunne sammenliknes med kommuner på tilsvarende størrelse.

Administrasjonsanalysen består av sammenlikninger av årsverk og kostnader, med kommuner fra vår database, for:

  • Toppledelse
  • Stab/støtte
  • Økonomi og innkjøp
  • IKT
  • Personal, service og kommunikasjon
  • Fellesutgifter

Formålet med administrasjonsanalysen er at deres kommune skal få oversikt over hvordan den administrative bemanningen og ressursbruken er i egen kommune, sammenliknet med kommuner på omtrent samme størrelse. Analysen vil dermed kunne gi grunnlag for eventuelle justeringer og prioriteringer i kommunens administrative bemanning på kort og lang sikt, eller underbygge at dagens organisering er hensiktsmessig.

Som en del av arbeidet med analysen vil vi jobbe med kvalitetssikring av kostnader ført på KOSTRA-funksjon 120 administrasjon, og korrigere for feilføringer. Korrigeringene sikrer både riktige tall inn i analysen og kan fungere som en mal for fordelinger av kostnader i 2022 i årsavslutningen.

Gode tilbakemeldinger

«Vi skal bruke denne vidare i arbeidet vårt, og spesielt når vi skal justere/fordele 2022 ved årsavslutninga.» Ole Starheim, stabsleiar økonomi i Stad kommune.

De fleste kommunene vi jobber for overbelaster KOSTRA-funksjon 120 og fremstår med en dyrere administrasjon enn det de faktisk har. Det er viktig å få dette riktig. Flere kommuner opplever politisk press og/eller vedtak om kutt i administrative kostnader som kan basere seg på inntrykk av feilaktig høye kostnader. Regnskapet og dermed tall fra KOSTRA må være riktig, for at faktabaserte beslutninger og ev. rammeendringer for administrasjonen, skal bli gode og i tråd med politiske og/eller administrative intensjoner.

Gjennomføring

Sammen med vår unike database og enkle bidrag fra kommunen kan administrasjonsanalysen gjennomføres på kort tid. Analysen leveres til din kommune i en PDF i PowerPoint format samt en presentasjon av denne på Teams.

Pris og bestilling

Administrasjonsanalysen koster kr 38 000 pluss kr 1,60 per innbygger ekskl. mva.

Bestilling kan sendes på e-post til Øystein Granheim. Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, kan du ta kontakt med rådgiver Øystein Granheim eller Einar Stephan på telefon eller e-post.