Agenda Kaupang bidrar til den digitale utviklingen i helsesektoren felles grunnmur

Agenda Kaupang bidrar til digital utvikling i helsesektoren

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren og realisering av Én innbygger – én journal, skjer gjennom

  • etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge,
  • videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst og
  • etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste for kommunene utenfor Midt-Norge (Akson).

Hvert av disse strategiske tiltakene har behov for felles samhandlingsløsninger, felles standarder og krav, felleskomponenter for forvaltning av terminologi og kodeverk samt felles retningslinjer og komponenter for informasjonssikkerhet. Disse komponentene utgjør til sammen Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren.

Felles grunnmur digitale tjenester helse og omsorg

Felles grunnmur for digitale tjenester legger til rette for effektiv og sikker elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten og løser felles behov for sektoren. Felles grunnmur skal gi betydelig raskere, sikrere og mer kostnadseffektiv digitalisering av helse- og omsorgssektoren. Den skal tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av forvaltningsnivåene og gi bedre muligheter for innovasjon.

På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har Agenda Kaupang vurdert nytte- og kostnadsvirkningene i plan for utvikling av Felles grunnmur. Planen er publisert på direktoratets nettsider. I oppfølgingen av planen bistår vi direktoratet med å utarbeide en modell for koordinert utvikling, forvaltning og finansiering av Felles grunnmur.

For mer informasjon om dette oppdraget, ta kontakt med Gjermund Lanestedt eller Hege Bogen.