Skip to content
Storm sett fra sjøen mot Ålesund by med fyrtårn i bakgrunnen

Tydeligere naturfarevarsling med klart språk

Varslene om naturfare som sendes ut av Meteorologisk institutt og NVE, er viktige for at enkeltpersoner og samfunn skal forberede seg på farlig vær – og konsekvensene det medfører. Et prosjekt viser at klart språk og tydelig struktur kan gjøre varslene enklere å forstå for alle som skal lese dem. Konkrete forslag til forbedringer i farevarslene er resultatet av et ett år langt Stimulab-prosjekt.  

Gjennom et år har Agenda Kaupang sammen med Halogen, Capto og Knowit hjulpet MET (Meteorologisk institutt), NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og NRK med å finne frem til måter å  forbedre varslingen farlig vær og naturfarer til publikum og beredskapsaktører. Prosjektet har vært en del av den såkalte Stimulab-ordningen, og hatt navnet “Én fare – lokal innsats”. Prosjektet har kommet med flere konkrete endringer i varslingsmetodene, for å gjøre varslene lettere tilgjengelige og mer forståelige for samfunnet. 

Prosjektet har hatt særlig fokus på å utforske mulighetene som kommer fra arbeid med klart språk og en bevisst og tydelig struktur på teksten som står i farevarslene. En forbedring av språket i varslene vil gjøre de enklere å forstå, og det vil bli tydeligere hva den enkelte kan gjøre, og hvordan man bør forholde seg, gitt den naturfaren som er på vei. Forsker Anders Doksæter Sivle fra MET ledet prosjektet og rapporterte at endringene ble positivt mottatt etter testing blant innbyggere. 

Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med MET, NVE, og NRK, som alle har som mål å holde samfunnet informert og forberedt på naturfarer. Gjennom plattformene Yr og Varsom har de tre organisasjonene nå intensivert samarbeidet for å forbedre varslings- og formidlingsprosessene. 

Mer vær vil kreve flere farevarsler 

Mer samarbeid er nøkkelen til mer robuste farevarsler. Farevarsling blir viktigere fremover, ettersom klimaendringene er forventet å fører til hyppigere ekstremvær, flom og skred. Det har derfor vært viktig for prosjekte samtidig å bidra til å forbedre samarbeidet mellom varslingsetatene, og i tillegg til at varslene som sendes ut skal bli forstått og oppfattet som relevant. Målet for farevarslingen er å ruste lokalsamfunn til å bedre håndtere naturfarer, og dermed redusere risikoen for tap av liv, eiendom og verdier. 

Behovene til både innbyggere og beredskapsaktører når det gjelder å forstå og reagere på varsler om naturfare har vært viktige gjennom arbeidet. Metoder som intervjuer, testing og eksperimentering, alt gjennomført i samarbeid samarbeid med MET, NVE og NRK, har vært avgjørende for å komme frem til forslagene prosjektet har produsert. 

Prosjektet foreslår at MET og NVE samordner begreper og farger knyttet til farevarsel for å skape mer enhetlige og likere varsler. Videre peker prosjektet på at godt språk i varsling handler ikke bare om å unngå kompliserte fagord, men også om å strukturere teksten på en måte som gjør budskapet tydeligere. Klart språk trekkes ofte frem som en fordel først og fremst for personer med leseutfordinger eller dårlige norskkunnskaper, men det fremkommer i prosjektet at også brukere med normale leseferdigheter har stor nytte av at tekstene er enkle å lese og forstå.

Forbedringene som har fremkommet i arbeidet, vil etter hvert gjøres tilgjengelige på plattformene Yr, og vil forhåpentligvis bidra til å styrke samfunnets evne til å håndtere og forebygge konsekvensene av naturfarer.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Kjersti Nordskog.

Foto: Adobe Stock