Skip to content
Skoleungdom som jobber på data.

Evaluering av nasjonal DPIA for Google produkter og tjenester innen skole og oppvekst

Agenda Kaupang, i samarbeid med Bull & Co Advokatfirma, gjennomfører på oppdrag fra KS en følgeevaluering av den nasjonale DPIA for Google produkter innen skole og oppvekst. Formålet med evalueringen er å vurdere effektiviteten, organiseringen og overføringsverdien av prosjektet, i tråd med KS’ mål om å styrke personvern og informasjonssikkerhet i det digitale læringsmiljøet.

Det digitale læringsmiljøet har blitt en integrert del av det moderne utdanningssystemet, og med dette følger økte krav til personvern og informasjonssikkerhet. «SkoleSec» ble initiert i mai 2020 som svar på disse utfordringene, med et spesielt fokus på å styrke skoleeieres arbeid med vurdering og forvaltning av digitale læringsressurser.

Under «SkoleSec» ble delprosjektet «Nasjonal DPIA for Google produkter og tjenester innen skole og oppvekst» etablert av KS og Bergen kommune. Dette prosjektet tar sikte på å gjennomføre og teste en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen, med mål om å utvikle en overordnet nasjonal DPIA og veileder for kommunenes bruk. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til en bedre ivaretakelse av personvern og informasjons-sikkerhet i skolesektoren, gjennom en samordnet og godt forankret tilnærming. Prosjektet har også en bredere relevans ved at det bidrar til regjeringens handlingsplan for digitalisering i skole, og samarbeider med Kunnskapsdepartementet om strategier for digital kompetanse og infrastruktur.

Norske kommuner har svært ulike forutsetninger for å overholde regelverket for å sikre at elevenes personvern blir ivaretatt. Spesielt for mindre kommuner kan det være utfordrende med tid og kompetanse til å vurdere personvern­konsekvenser og informasjons­sikkerhet. Dette påpekte også personvernkommisjonen i NOU 2022:11, hvor det vises til at statlige myndigheter må ta initiativ til å utarbeide en personvern­norm for skole- og barnehage­sektoren. Sett i lys av dette, er det nasjonale DPIA-prosjektet viktig som pilot for å se om kommunene sammen kan utjevne noen av disse forskjellene og sørge for at elevenes personvern blir styrket.

Følgeevalueringen skal sluttføres i april 2024.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Tom E. Markussen.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock