Skip to content
Illustrasjonsfoto som viser glødene person i en mengde av andre

Nye kurs i ressursorientert saksbehandling, god innbyggerdialog og det gode vedtak

Myndighetsoppgaven innen saksbehandling av helse- og omsorgstjenester i norske kommuner er komplisert og krever spesiell kompetanse for at vi kan lykkes med oppgaven – og at saksbehandler kan trives som profesjonell fagperson.

Dagens velferdsmodell er ifølge KS ikke bærekraftig og kommunen må skape velferd på nye måter. Saksbehandlingsfunksjonen er navet i en strategisk dreining i og av helse- og omsorgstjenestene og en direkte premissgiver for hvordan innbyggerne hjelpes og for hvordan ressursene i tjenestene anvendes. Indirekte påvirker også saksbehandlingsfunksjonen utvikling av tjenestene og det er avgjørende at enheten tar rollen som pådriver for innovasjon, fornying og utvikling av tilbud og tjenester.​ 

Agenda Kaupang arrangerer, som del av sitt helhetlige konsept samskapende saksbehandling, kurs i ressursorientert saksbehandling og god innbyggerdialog i samarbeid med Per Kloster som kursansvarlig.

Om kurset

Kurset passer godt for deg som er saksbehandler eller leder i helse- og omsorgstjenesten i en kommune. Formålet med kurset er økt kunnskap og ferdigheter som styrker saksbehandlingen og sikrer en god dialog med innbyggerne rundt henvendelser og søknader, og hjelpe dere som fagpersoner med å bygge opp en god myndighetskultur i kommunen. I tillegg vil kurset lære saksbehandlerne å styrke innbyggernes selvstendighet og selvhjulpenhet samt sikre en effektiv ressursanvendelse hvor det etiske grunnlaget er “det er godt å klare seg selv”. Kurset består av to separate moduler som hver varer i to dager, og du velger selv om du vil delta på kun én modul eller begge to. Tilsvarende kurs i regi av Agenda Kaupang, og med Per Kloster som ansvarlig kursholder, har vært arrangert med svært gode tilbakemeldinger flere ganger de siste årene, og senest i oktober 2023.

Innhold og metode
► Myndighetsrollen, oppgavene og kulturen
► Ressursorientert saksbehandling
► Den asymmetriske relasjon når saksbehandleren møter innbyggeren
► De kommunikative roller i møte med innbyggeren
► TEMAKURS: Det gode vedtak

De ulike kurstemaene knyttes sammen ved at erfaringen viser: «uten sak, ingen relasjon – uten relasjon, ingen sak». Kurset vil veksle mellom faglig innlegg, gruppearbeid og personlige refleksjoner på bakgrunn av individuell tilbakemelding. Det vil også gis en oppgave før og mellom samlingene. På kurset utleveres kursmateriell med henvisning til aktuelle faglige artikler.

Læringsmål:
► bli bevisst på hva styringsambisjonene innebærer i møte med innbyggerne og de faglige oppgavene som oppstår, når en innbygger henvender seg til kommunen
► kan samarbeide målrettet med de mange samarbeidspartnere, som inngår i et innbyggerforløp
► kjenner og kan anvende prinsipper for en ressursorientert saksbehandling, når det etiske grunnlaget er at «det er godt å klare seg selv»
► styrke saksbehandlers funksjon i møte med innbyggere gjennom en dialogbasert kommunikasjon
► balansere de kommunikative rollene slik at innbyggeren selv kan ta valg

Modul 1 Ressursorientert saksbehandling
►Dag 1 Myndighetsarbeidet som en profesjonell praksis
Introduksjon til kursopplegget
►Dag 2 Ressursorientert saksbehandling
Saksbehandlingsprosessen fra henvendelse til vedtak

Mellomperiode
Kursdeltakerne jobber med en henvendelse fra en innbygger og møte med denne. Deltakeren utarbeider en praksisbeskrivelse som tas med på dag 3 av kurset.

Modul 2 Innbyggerdialog
Dag 3 Innbyggerdialog i asymmetriske relasjoner
Møtet og samtalen med innbyggeren i den sterkt asymmetriske relasjonen
Dag 4 Innbyggerdialog i asymmetriske relasjoner
De kommunikative rollene i samtaler med innbyggerne, roller i spill og den kommunikative balansegangen i praksis

TEMAKURS: Det gode vedtak – essen av arbeidet i offentlig forvaltning

Et godt vedtak dokumenterer hvilket rettsgrunnlag (rettsfaktum) en spesifikk sak hviler på, hvilke individuelle og konkrete forhold som er gjeldende hos søkeren (faktum) og hva forvaltningsskjønnet innebærer. Vi tilbyr et temakurs i nettopp dette – hvordan kan kommunene lage gode vedtak. Kurset passer godt for deg som allerede har gjennomført saksbehandlingskurset eller for deg som kun ønsker kunnskap om arbeidet rundt et godt vedtak. Temakurset kan tas uavhengig av de to modulene om saksbehandling. 

Dag 1 Myndighedskultur– en profesjonell praksis
Introduksjon. Myndighetsoppgaven – myndighetskulturen, prinsipper, saksgang og kartlegging
Dag 2 Vedtaket – formidling av saken
Vedtaket – de juridiske aspekter og kvalitet på vedtak

Praktisk informasjon og påmelding

Det er plass til inntil 24 deltakere på hver av modulene. Det er også mulig å melde seg på kun en modul om ønskelig.

Kurs i 2024:
Det arrangeres to kurs i 2024 – kurs 1 avholdes i april og kurs 2 i oktober/november.

Kurs 1 vil bli avholdt 10.-11. april (modul 1) og 23.-24. april (modul 2). Temakurs avholdes 25.-26. april. Påmeldingsfrist: 22. mars 2024
Kurs 2 vil bli avholdt 29.-30. oktober (modul 1) og 12.-13. november (modul 2). Dato for temakurs fastsettes ila. våren. Påmeldingsfrist: 1. oktober 2024

Meld deg på via påmeldingsskjema her.

Priser

Pris: 5 750 kroner per kursmodul/temakurs + dagpakke 495 kroner per dag.
Sted: Oslo

Vi kan også holde lokale og/eller regionale kurs utenfor Oslo etter avtale. Ta gjerne kontakt med Lisbet Kjøniksen for nærmere informasjon eller ved interesse for å avtale lokalt/regionalt kurs.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurs og gjør oppmerksom på at vi ikke sender endelig bekreftelse på deltakelse før etter at påmeldingsfristen er utløpt. Når du har mottatt bekreftelse, anses påmeldingen som bindende og kursavgift og dagpakke vil bli fakturert. Avmelding etter bekreftet påmelding: kursavgiften og dagpakke refunderes ikke. Plassen kan overdras til en kollega.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock