Skip to content

Flere sykehjem er ikke løsningen på eldrebølgen

Kommunene kan spare milliardbeløp ved å tilrettelegge for en helhetlig boligpolitikk for eldre. Det er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av Agenda Kaupang AS på vegne av SBB Samfunnsbygg AS. Rapporten konkluderer med at den eksisterende boligpolitikken mangler bærekraft til å håndtere de fremtidige utfordringene som følger med en stadig voksende eldre befolkning.

Norske kommuner er på vei inn i en periode med store befolkningsendringer, med fallende barnekull, økende andel eldre, samt uendret antall personer i yrkesaktiv alder. Denne endringen krever nytenking samt nye løsninger for tjenestetilbudene for å kunne opprettholde et godt velferdstilbud til innbyggerne. En helhetlig boligpolitikk og boligutvikling er et strategisk utviklingsmål for mange kommuner for å møte denne utfordringen.

«For å bidra til utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester i kommunene, må hver enkelt kommune ha en sentrumsorientert arealpolitikk med en godt planlagt utvikling av boliger og botilbud for eldre. Dette vil muliggjøre at flere eldre kan fortsette å bo i egne hjem lengre, opprettholde en uavhengig og aktiv livsstil, og dermed bidra til en mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. En slik arealpolitikk fremmer ikke bare bærekraft, men kan også forbedre livskvaliteten for de eldre innbyggerne.», sier rådgiver i Agenda Kaupang, Rune Holbæk. «Vi har utviklet en modell for SBB Samfunnsbygg som prognostiserer på kommunenivå behovet for ulike boligtyper og botilbud for eldre over 67 år frem mot 2040. I tillegg beregner modellen bemanningsbehov og endringer i kostnader til helse- og omsorgstjenester for eldre ved ulike boligprofiler.» sier han.

Modellen utviklet av Agenda Kaupang indikerer at dersom en kommune reduserer bruken av institusjonsplasser med 6 prosentpoeng for personer over 80 år, kan en typisk kommune med 15 000 innbyggere kutte sine årlige utgifter med så mye som 42 millioner kroner og frigjøre 33 årsverk. En slik strategi kan betydelig avlaste presset på kommunens økonomi og lette mange kommuners rekrutteringsutfordring. Viktigst av alt er det at dette kan bidra til å forbedre livskvaliteten for kommunens innbyggere.

«SBB Samfunnsbygg ønsker å ta på seg et klart samfunnsansvar ved å bidra til å løse disse utfordringene. Vi ønsker å være en pålitelig og verdiskapende partner for kommunene når de planlegger robuste og bærekraftige boligløsninger for sine eldre innbyggere. Med det verktøyet som Agenda Kaupang har utarbeidet for oss, er vi rustet til å hjelpe kommunene med å designe fremtidens boliger for eldre, tilpasset den forventede demografiske sammensetningen i hver enkelt kommune.», sier Henrik Melder, administrerende direktør i SBB Samfunnsbygg AS.

Kommunen har både rollen som samfunnsutvikler og tjenesteyter for sine innbyggere. Verktøyet kan hjelpe til med å forbedre planleggingen av fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Det kan også gi innsikt i hvordan disse to rollene kan samordnes og samhandle på en mer effektiv måte. Det er avgjørende at kommunene allerede nå inntar en proaktiv rolle i boligpolitikken, og at de forankrer en helhetlig boligpolitikk i sine plan- og styringssystemer. Kommuneplanens samfunnsdel og arealplan bør være de overordnede styringsdokumentene for denne tilnærmingen.

Agenda Kaupang AS har på oppdrag av SBB Samfunnsbygg AS skrevet rapporten «Boligbehov for eldre innbyggere fram mot 2040». Rapporten ble lansert under Arendalsuka 15. august 2023, klokken 09:30. Livestream av arrangementet kan sees her. I tillegg er rapporten omtalt på KS sitt webinar “Debattserie grenser for offentlig velferd – Gode helsetjenester med færre ressurser”. Se hele sendingen her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Rune Holbæk, og Henrik Melder i SBB, administrerende direktør, telefon: 90 57 14 45.