Bildet viser en hånd på et tastatur med illustrasjon av digitale kartnåler.

Gjenbruk av geodata – rapport ferdigstilt for Kartverket

På oppdrag fra Kartverket har Agenda Kaupang gjennomført et arbeid for å beskrive offentlige prosesser hvor det foregår innsamling av geografiske data, hvilke aktører som inngår i prosessene, hvilke data som samles inn, og hvilke mekanismer som finnes for samordnet og standardisert datainnsamling.

Oppdraget fra Kartverket som denne rapporten omhandler, springer ut fra Nasjonal geodatastrategis delmål 1.3 og strategiens handlingsplan, tiltak 12 – «Sikre gjenbruk av geodata innsamlet etter offentlige krav».

Gjenbruk av geodata som er samlet inn etter offentlige krav,  har utvilsomt et stort potensial, som kan utnyttes i større grad enn i dag. Slike data samles typisk inn i konsesjonsprosesser, konsekvensutredninger, planprosesser, byggesaksprosesser eller ved utbygging av infrastruktur. Dette er kartlegging som skjer innenfor en lang rekke temaer, og både på land og i sjøområder. Selve kartleggingen kan gjennomføres av offentlige eller private kartleggere, og på oppdrag enten fra det offentlige eller fra private aktører.

Manglende tilgjengeliggjøring av data og metadata fra kartlegginger gir reduserte muligheter for at dataene kan gjenbrukes på et senere tidspunkt. Et resultat kan i neste rekke være at samme data må samles inn for det samme området,  neste gang et eller annet tiltak skal utredes i området. Manglende innrapportering av data til nasjonale og/eller lokale baser gjør også at det forvaltningsmessig kan bli vanskelig å holde oversikt over hva som finnes av kunnskap, for eksempel når det kommer til ulike natur-  og artskartlegginger. Det kan åpenbart også medføre at beslutninger om kostnadskrevende tiltak tas på basis av et kunnskapsgrunnlag som er dårligere enn strengt tatt nødvendig.

Denne rapporten søker å sette søkelys på temaet, undersøke hvilke data som faktisk samles inn, og hva som skjer med dem i ettertid. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Ansvarlig konsulent i Agenda Kaupang er Kjersti Nordskog.

 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock