Framtidens opptak samfunnsmessig analyse

Samfunnsøkonomisk analyse av Framtidens opptak

På oppdrag fra Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har Agenda Kaupang gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Framtidens opptak.

Samordna opptak (SO) var en av de første nasjonale digitale tjenestene i Norge, opprettet i 1994 av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå: Kunnskapsdepartementet) som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universitet og høgskoler. I dag koordinerer SO opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 27 fagskoler.

IT-systemene som leverer SO, er utdaterte og behøver oppgradering. Det ble derfor utarbeidet et satsingsforslag for Framtidens opptak til Kunnskapsdepartementet i 2021. Tiltakene i satsingsforslaget ligger under terskelverdien til statens prosjektmodell på 300 mill. kroner. Men på grunn av kompleksiteten, størrelsen og kritikaliteten til systemene besluttet departementet å gjennomføre en tilpasset kvalitetssikring med elementer fra KS1 og KS2 for å styrke beslutningsunderlaget før eventuell behandling i Regjeringen.

To konsepter er vurdert
Agenda Kaupang har gjennomført den samfunnsøkonomiske analysen av Framtidens opptak på oppdrag fra Sikt. Det overordnede målet er å få en mer rettferdig og effektiv tildeling av studieplasser gjennom et samordnet opptak tilpasset den enkelte og samfunnets fremtidige (kompetanse)behov. I analysen er følgende konsepter vurdert:

  • Konsept 1: Beholde dagens funksjonalitet på eksisterende plattform
  • Konsept 2: Opptak som en tjeneste

Konsept 1 er primært et risikoreduserende tiltak som, sammenlignet med dagens situasjon, vil tilby de samme tjenestene til søkere og søknadsbehandlere i universitet- og høgskole- og fagskoleopptaket. Konsept 1 vil i tillegg muliggjøre samordnet masteropptak på samme plattform. Konsept 2 er et prosessforbedrende tiltak som ser hele produktområdet under ett, setter bruker i sentrum og åpner for at alle typer opptak kan inkluderes i den nasjonale løsningen.

Begge konseptene er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men konsept 2 har betydelig høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn konsept 1. Konsept 2 har også vesentlig større ikke-prissatte gevinster både når det gjelder system, risiko og lovkrav og brukervennlighet.

Vår anbefaling
Vår anbefaling for Framtidens opptak er å velge konsept 2 nå, men med ambisjon om å videreutvikle tjenestene til intelligent opptak. Intelligent opptak er et fremtidsrettet ambisjonsnivå som ser utover brukerens behov og ønsker, men som samtidig krever en større modenhet i infrastruktur og organisasjon før det kan tallfestes og utvikles.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Hege Hagevik Bogen. Rapporten er tilgjengelig på Sikts nettsider og i vårt publikasjonsarkiv.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock