Skip to content
Riksrevisjonens virksomhet skal nå utredes

Riksrevisjonens virksomhet skal nå utredes

Et utvalg som er nedsatt for å utrede Riksrevisjonens virksomhet, skal som en del av sitt mandat gjennomføre en evaluering av Riksrevisjonens virksomhet. Agenda Kaupang er valgt til gjennomføre denne evalueringen.

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, og det eldste og største av Stortingets fem eksterne organer. Riksrevisjonen reviderer statens regnskaper (regnskapsrevisjon) og kontrollerer forvaltningen av statens interesser i selskaper (selskapskontroll). Revisjonen gjennomfører systematiske undersøkelser i forvaltningen av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Revisjonen har om lag 450 ansatte.

Formålet med evalueringen er å skaffe til veie et solid faktagrunnlag for å kunne vurdere utformingen av en ny riksrevisjonslov, som både sikrer at Riksrevisjonen ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en hensiktsmessig måte og er rustet til å møte fremtidens krav til revisjonen. Det skal vurderes i hvilken grad og på hvilken måte Riksrevisjonens virksomhet ivaretar sitt samfunnsoppdrag, slik det er fastsatt i lov og instruks. Oppdraget omfatter en evaluering av effekter av Revisjonens virksomhet for og i Stortinget og forvaltningen.

Ansvarlig i Agenda Kaupang for evalueringen er Martin A. Nome.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock