Prosjekt Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Tverrgående og brukerorientert tjenesteutvikling i praksis – livshendelsen Alvorlig sykt barn

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Agenda Kaupang, i tett samarbeid med EGGS Design og Proba samfunnsanalyse, gjennomført StimuLab-prosjektet Alvorlig sykt barn.

Utgangspunktet for StimuLab-prosjektet har vært livshendelsen “Alvorlig sykt barn – barn med sammensatte behov”, som er en av syv livshendelser i regjeringens digitaliseringsstrategi. Oppdraget har vært å utforske, utfordre, eksperimentere og sette startskuddet for et langsiktig arbeid med denne gjenstridige utfordringen, som har som mål at barn og unge med sammensatte behov og deres familier skal få et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og økt livskvalitet.

Tverrsektorielt samarbeid og mission-tilnærming
StimuLab-prosjektet har vært del i et tverrsektorielt samarbeid med representanter fra Utdanningsdirektoratet, Statped, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og Flekkefjord kommune. En viktig del av oppdraget har vært å utvikle metodikk for tverrgående og brukerorientert tjenesteutvikling i praksis og å utforske hvorvidt missionstilnærming kan egne seg i konteksten av Alvorlig sykt barn. Følgende mission statement er utviklet for livshendelsen: “Innen 2032 skal alle barn og unge med sammensatte behov og deres familier oppleve at de mottar et helhetlig tjenestetilbud, som gir nødvendig hjelp for å fungere i hjem, skole, fritid og arbeid.”

Metodikk: Den triple diamanten
Prosjektet har jobbet etter metodikken i den triple diamanten. Basert på et omfattende innsiktsarbeid er det utviklet en hovedmodell for problemkomplekset for å håndtere kompleksiteten og målstyre arbeidet i et fragmentert landskap. I neste omgang prioriterte vi å utforske mulighetsrommet knyttet til brukermedvirkning, individuelt tilpasset tjenesteutforming og samhandling mellom tjenestene, som er ett av områdene i hovedmodellen. Prosjektet har utforsket innovasjonspotensialet og løsningsrommet fra nye perspektiv med eksperimentering som metode.

Nullpunktsmålinger og brukerpanel
Gevinstarbeid har vært en integrert del av arbeidet, og gevinstvurderinger har støttet opp under retningsvalg underveis i prosessen. Det er utformet indikatorer og gjennomført nullpunktsmålinger som vil være et viktig grunnlag for å følge opp effekter for målgruppen over tid.

Prosjektet har etablert brukerpanel med foreldre, ungdommer og utøvende tjenester som har fulgt arbeidet tett. Det har også vært lagt stor vekt på kommunikasjon til interessenter og aktører, for å mobilisere, engasjere og forplikte rundt en felles mission.

Det er etablert en nettside for livshendelsen www.alvorligsyktbarn.no, hvor blant annet leverandørenes sluttrapport er publisert.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Hege Hagevik Bogen.

Illustrasjonsfoto: EGGS