Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) i kommunene

Evaluering av forsøk med statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester er avsluttet

Helsedirektoratet satte i 2016 i gang en forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester i kommunene. Forsøket skulle opprinnelig vare til 2019, men ble utvidet til 2021. Målene med prosjektet er at brukerens behov i større grad settes i sentrum og at tildelingsprosessen blir mer likeartet.

Hovedfunn fra evalueringen er at forsøket har

  • styrket praksis for tildeling av tjenester i deltagerkommunene
  • gitt mye læring for kommunene, og økt samarbeid på tvers av fagdisipliner
  • gitt kommunene handlingsrom til å øke kvaliteten på tjenestene
  • i liten grad påvirket den overordnede sammensetningen i kommunene
  • vært kostbart for staten, og store deler av merinntektene har tilfalt andre deler av kommunen en pleie og omsorg
  • for noen av kommunene ført til økt kostnadsnivå, noe som gjør avslutning av forsøket krevende

For mer informasjon om dette prosjektet, se Helsedirektoratets nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang for dette oppdraget om statlig finansiering av kommunale pleie- og omsorgstjenester, er Jonas Rusten Wang.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock