Skip to content
Forslag til forskning på bruk av store og økende datamengder i storbykommunene

Forslag til forskning på bruk av store og økende datamengder i storbykommunene

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning gjennomført et arbeid for å svare ut spørsmålet: «Hvordan kan byene nyttiggjøre seg av de store og økende datamengdene til statistikk og analyseformål, og i tjenesteutvikling?» Målet med forarbeidet har vært å identifisere problemstillinger til fremtidige FoU-prosjekter.

Potensialet som ligger i storbykommunenes bruk av egne og andres data for forskning og analyse, er stort. Kommunene sitter selv på store mengder data som kunne vært utnyttet bedre, men tilgangen til data som kommer fra andre sektorer enn ens egen, oppleves av mange som vanskelig. De datakilder kommunene oppgir at de benytter til analyser, er først og fremst deres egne. Mange innarbeider også data fra SSB i sine analyser. I tillegg nevnes data fra ASSS, fra statlige etater som Miljødirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kartverket, og data fra ulike interkommunale selskaper. Kommunene jobber fragmentert, noe som kan ha negativ betydning for utnyttelsen av dataene for tjenesteinnovasjon, styring og beslutningsinformasjon.

Våre informanter oppgir blant annet at de i stor grad har den kompetansen de trenger for å utføre analyser. Flere påpeker likevel viktigheten av å trekke inn personer med personvernkompetanse tidlig i analysearbeidet. Flere påpeker også behovet for å styrke kompetansen i formidling av data. En vanlig problemstilling er: Hvordan presentere og kontekstualisere data og analyser på en slik måte at det bedre svarer ut de informasjonsbehov beslutningstakere har?

I oppdraget har vi gjennomført en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Det ble også arrangert to workshops med deltakere fra storbykommunene, der kommunene i fellesskap kom frem til forslag til FoU-prosjekter basert på innhentet informasjon.

Basert på innsikten opparbeidet gjennom kartleggingen og ideer fra ansatte i storbykommunene, fremmes det i rapporten et antall forslag til FoU-prosjekter som storbykommunene kan sette i gang for å få en bedre utnyttelse av sine store og voksende datamengder.

Rapporten kan leses her.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Kjersti Nordskog.