Dataøkonomien offentlig sektor utredning agenda kaupang kmd

Dataøkonomien i offentlig sektor skal nå utredes

Agenda Kaupang er valgt til å gjennomføre en utredning av dataøkonomien i offentlig sektor. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Formålet med oppdraget er å identifisere sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors rolle og oppgave som forvalter og tilbyder av offentlige data til viderebruk. Det er også forventet at utredningen skal gi konkrete anbefalinger til hvilke insentiver og organiserings- og finansieringsmodeller som vil bidra til økt tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data fremover. Utredningen skal avgrenses til statlig sektor.

I Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs – datadrevet økonomi og innovasjon er det uttrykt et nasjonalt mål om at Norge skal skape verdier og flere nye arbeidsplasser i hele landet med data. Det offentlige produserer store mengder informasjon (data) i sin saksbehandling og myndighetsutøvelse på alle samfunnsområder, og disse dataene er en viktig ressurs i utviklingen av dataøkonomien i Norge. Økt digitalisering og ny teknologi gir offentlige virksomheter mulighet til å forvalte og dele data på nye måter. Utviklingen bidrar også til at til at det stilles andre forventninger til offentlig sektor som datatilbyder.

Det kan ofte være forbundet med store kostnader å tilgjengeliggjøre data til viderebruk. I dag er det stor variasjon i hvordan arbeidet med å dele data for viderebruk er organisert og finansiert i det offentlige. Variasjonen har sammenheng med hvordan sektorene og den enkelte virksomhet er styrt, men også om ledelse, kompetanse og kultur i virksomheten. Som et ledd i utredningen er det ønskelig å se på utfordringer og muligheter som oppstår ved samarbeid om datadeling mellom offentlig og privat sektor, blant annet hvordan kostnader skal fordeles, forholdet til statsstøtte- og anskaffelsesregelverket, og hvilke forvaltningsmodeller som kan benyttes.

KMD er oppdragsgiver og etablerer en referansegruppe for utredningen bestående av representanter fra departementer og/eller relevante underliggende virksomheter. Referansegruppen skal sikre god forankring av arbeidet, og bidra med innspill til arbeidet underveis for å sikre at anbefalingene blir relevante.

Oppdragsperioden er november 2021 til april 2022. Utredningen skal oppsummeres i en sluttrapport og presentasjon. Analysene og anbefalingene fra utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til det offentlige utvalget som skal vurdere og foreslå en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data).

Kontaktperson for dette prosjektet i Agenda Kaupang er Kjersti Nordskog.