Skip to content
Stimulab Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester agenda kaupang

Bistår i arbeidet med tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester

Agenda Kaupang, Rambøll, Halogen og Holte Consulting er valgt til å bistå Skatteetaten, Nav og Brønnøysundregistrene i StimuLab-prosjektet Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester – hvordan lykkes vi?

Oppdraget har sitt utspring i program Framtidens innkreving. Programmet har adressert behovet for modernisering av innkrevingsområdet i Norge, og en innovativ arbeidsform er definert som en viktig suksessfaktor. Nye, innovative metoder eller modeller skal ivareta både statens og berørte etaters behov for overordnet styring og retning, og gi de ulike aktørene tilstrekkelig handlingsrom.

StimuLab-prosjektet skal utforske og utvikle gode og effektive styringsformer som gjør digital transformasjon mulig. Gjennom prosjektet skal deltakende virksomheter fokusere på og bli bedre i det tverretatlige perspektivet for de utviklingsløpene som utfordrer eksisterende samfunnsoppdrag og etablerte strukturer.

Mer informasjon om prosjektet kan leses på StimuLabs nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Hege Bogen.

Illustrasjonsfoto: Adobestock